Julkaistu: 26.5.2014

Naisten ja miesten väliset tuloerot lapsiperheissä

  1. Äideillä yleensä pienet, isillä suuret tulot
  2. Puolisoiden pienituloisuus on usein yhteistä
  3. Pienituloisuus erityisesti nuorten naisten osa
  4. Parempi koulutus − tasa-arvoisempi tulonjako
  5. Pitäisikö perheen sisäiset tuloerot ottaa huomioon köyhyyden mittaamisessa?
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puolisoiden pienituloisuus on usein yhteistä

Kuviossa 2 esitetään naisten tulojen osuus puolisoiden yhteen lasketuista tuloista prosentteina. Kun nainen on puolisoaan pienituloisempi, hänen tulonsa ovat vähemmän kuin 50 prosenttia puolisoiden tuloista. Puolisoiden tuloja vertailtaessa pariskunnittain havaitaan, että lähes neljällä viidestä äidistä (71 %) on pienemmät tai korkeintaan yhtä suuret tulot kuin puolisollaan. Noin viidellä prosentilla pareista puolisoiden tulot ovat tasan yhtä suuret ja toiset viisi prosenttia sijoittuu muutaman prosentin etäisyydelle tasajaosta. Yhdellä äidillä viidestä (18 %) on selvästi suuremmat tulot kuin miehellään.

Kuvio 2. Pariskuntien määrä naisen tulo-osuuden mukaan

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilasto 2012, kirjoittajan laskelmat.

Kuviossa 3 esitetään miehen tuloviidenneksissä, kuinka paljon heidän puolisonsa ovat miestä pienituloisempia, yhtä suurituloisia tai suurituloisempia. Esimerkiksi runsaalla 20 prosentilla naisista tulot ovat 0−47 prosenttia puolison tuloista, kun puoliso kuuluu pienituloisimpaan tuloviidennekseen. Osa pariskunnista kompensoi toistensa tulotasoja edellyttäen, että tuloja käytetään yhdessä perheen elatukseen. Pienituloiset miehet ovat hyvin usein puolisoaan pienituloisempia ja päinvastoin: suurituloiset miehet ovat lähes aina puolisoaan suurituloisempia.

Kuvio 3. Naisen tulo-osuuden jakautuminen puolison tuloviidenneksen mukaan. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilasto 2012, kirjoittajan laskelmat.

Tarkemmin asiaa voi tutkailla kuviosta 4, jossa äitien ja isien tulotasot on kombinoitu keskenään. Pienituloisimpaan eli 1. tuloviidennekseen kuuluvia isiä on noin 50 000. Heidän puolisoistaan noin joka toinen kuuluu myös pienituloisimpaan viidennekseen; sangen harvoin pienituloisella miehellä on hyvin paljon suurituloisempi puoliso. Tämä ei ole ristiriidassa kuvion 3 informaation kanssa: nainen voi olla miestään suurituloisempi, mutta kuulua edelleen samaan tuloviidennekseen. Vastaavasti suurituloisimpaan viidennekseen kuuluu lähes 150 000 isää, ja heidän puolisonsa jakautuvat tasaisesti kaikkiin tuloviidenneksiin. Pienituloiset siis näyttävät jossain määrin löytävän toisensa. Kun puolisot ovat keskimäärin aika samanikäisiä, yhteinen pienituloisuus voi liittyä nuorten parien elinvaiheeseen: molemmat puolisot ovat vasta ansiouransa alkuvaiheessa.

Kuvio 4. Naisten tuloviidennesten osuus miesten tuloviidenneksissä. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilasto 2012, kirjoittajan laskelmat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014