Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 7.3.2006

Mikään maakunta ei alita EU:n 75 %:n tukirajaa

Alueiden EU-vertailuissa käytetyt ostovoimakorjatut bruttokansantuote per asukas indikaattorit(1 on päivitetty vastaamaan Eurostatin tuoreimpia maakohtaisia indeksejä (viimeisin päivitys 4.3.2006). Muilta osin aluetalousindikaattorit ovat syksyn 2005 julkistuksen mukaisia.

Kuviossa verrataan Suomen maakuntien kolmen viimeisen vuoden asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen tasoa kaikkien EU-maiden vastaavan jakson keskiarvoon. Kahdeksan maakuntaa ylittää EU:n keskimääräisen tason: Uusimaa ja Ahvenanmaa yli puolitoistakertaisesti. Satakunta ja Itä-Uusimaa alittavat EU 25 =100 tason täpärästi. Loput kymmenen maakuntaa jäävät EU:n keskiarvon alapuolelle. Eroa kertyy vajaasta viidestä runsaaseen 20 %:iin. Yksikään Suomen maakunta ei alita laajentuneen EU:n uudelleen määrittämää rakennerahastojen tukikriteeriä: bkt per asukas alle 75 % EU:n keskiarvosta. Lähimpänä oleva Kainuu ylittää tukirajan kolmella ja Etelä-Savo viidellä prosenttiyksiköllä.

Maakuntien bruttokansantuote asukasta kohti 2001..2003. EU-maiden kolmen vuoden ostovoimakorjattu bkt per asukas EU 25=100

1) Kansainvälisissä vertailuissa keskeiset taloudelliset vertailutiedot esitetään ostovoimakorjattuna (engl. Purchasing Power Standards, lyh. PPS). Korjauksen tarkoituksena on eliminoida maiden hintatasojen erilaisuuden aiheuttamat erot ja tehdä maiden väliset bruttokansantuotevertailut mielekkäällä tavalla mahdollisiksi. Ostovoimakorjaus on eräänlainen hinnoilla painotettu "valuuttakurssimuunnos" ominaisuuksiltaan erilaisten kansantalouksien välillä. Kunkin maan ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta per asukas verrataan kaikkien 25 EU-maiden asukaslukuun suhteutettuun bruttokansantuotteeseen, joka saa arvon 100. Jos vertailuindeksi on yli 100, maassa tuotetaan bruttokansantuotetta asukasta kohti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja päinvastoin. Ostovoimakorjaukset tehdään toistaiseksi vain koko maan tasolla. Maan saamaa bkt per capita -vertailuindeksiä käytetään mittakaavan muuntokertoimena saatettaessa koko maan keskiarvoon suhteutetut alueet EU-maiden alueiden välisissä vertailuissa käytettyyn muotoon.

Lähde: Aluetilinpito 1995-2003* 7.9.2005. Tilastokeskus. Eurostat, Structural indicators, General Economic Background 4.3.2006

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 7.3.2006

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2003/atind_2003_2006-03-07_tie_003.html