Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 18.9.2008

Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 716 000 terajoule under januari-juni, dvs. 4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 45 TWh, vilket var nästan två och en halv procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med nästan 13 procent jämfört med året innan. Den goda vattensituationen i Norden och den kraftiga produktionen av vattenkraft minskade användningen av fossila bränslen i elproduktionen och på grund av det minskade utsläppen betydligt mer än totalförbrukningen av energi. Den milda vintern minskade för sin del behovet av energi för uppvärmning. Också energiförbrukningen inom industrin visade en liten nedgång.

Förbrukningen av fossila bränslen minskade betydligt

Förbrukningen av kol gick ned med 30 procent under det första halvåret (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas). Torv- och oljeförbrukningen var 14 respektive 4 procent lägre än året innan. Förbrukningen av naturgas ökade däremot med 5 procent. Förbrukningen av träbaserade bränslen var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el gick upp med 12 procent och produktionen av vattenkraft med 20 procent. Den goda vattensituationen i Sverige och Norge möjliggjorde en ökad import. Produktionen av vattenkraft var också större under januari-juni än under de senaste fem åren. Vindkraften ökade dock relativt sett mest, med totalt 63 procent. Vindkraftens andel av elektriciteten i Finland är 0,3 procent. Den andra perioden med utsläppshandel inleddes i början av året och det försvagade för sin del de fossila bränslenas och torvens konkurrenskraft jämfört med energikällor utan koldioxidutsläpp.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Uppgifterna publiceras också i arbets- och näringsministeriets Energiöversikt 2/2008.

Förfrågningar: Leena Timonen (09) 1734 2518, energia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 17.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/02/ehkh_2008_02_2008-09-18_tie_001_sv.html