Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, Julkisyhteisöt yhteensä 2007

  Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
   
Tehtävä    
G0 Tehtävät yhteensä 84 979 47,3
G0101 Toimeenpano - ja lainsäädäntöelimet, finanssi - ja veroasiat, ulkoasiainhallinto 2 518 1,4
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille 556 0,3
G0103 Yleiset hallintopalvelut 4 299 2,4
G0104 Perustutkimus 819 0,5
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut 35 0,0
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet 2 875 1,6
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot 0 0,0
G0201 Sotilaspuolustus 2 321 1,3
G0202 Siviilipuolustus 47 0,0
G0203 Sotilasapu ulkomaille 126 0,1
G0204 Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon 13 0,0
G0301 Poliisitoimi 923 0,5
G0302 Palo - ja pelastustoimi 490 0,3
G0303 Tuomioistuimet 435 0,2
G0304 Vankilalaitos 225 0,1
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon 170 0,1
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut 1 163 0,6
G0402 Maa, metsä, kala - ja riistatalous 1 930 1,1
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto 39 0,0
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen 165 0,1
G0405 Liikenne 3 643 2,0
G0406 Viestintä 33 0,0
G0407 Muut toimialat 0 0,0
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen 727 0,4
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon 199 0,1
G0501 Jätehuolto 167 0,1
G0502 Jätevesihuolto 0 0,0
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta 170 0,1
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu 61 0,0
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen 56 0,0
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon 148 0,1
G0601 Asuinolojen kehittäminen -18 -0,0
G0602 Yhdyskuntakehitys 451 0,3
G0603 Vesihuolto 31 0,0
G0604 Katuvalaistus 0 0,0
G0605 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat 165 0,1
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet (Y) 1 153 0,6
G0702 Avohoitopalvelut (Y) 5 188 2,9
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y) 4 960 2,8
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y) 36 0,0
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 169 0,1
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 398 0,2
G0801 Virkistys - urheilupalvelut (Y) 787 0,4
G0802 Kulttuuripalvelut (Y) 870 0,5
G0803 Radio, televisio - ja julkaisutoiminta 14 0,0
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen 309 0,2
G0805 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollisen toiminnan tutkimus ja kehittäminen 2 0,0
G0806 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollinen toiminta, muualla luokittelematon 3 0,0
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) (Y) 2 030 1,1
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) (Y) 4 696 2,6
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) (Y) 0 0,0
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) (Y) 2 891 1,6
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y) 435 0,2
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y) 37 0,0
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0909 Koulutus, muualla luokittelematon 261 0,1
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y) 7 588 4,2
G1002 Vanhuus (Y) 15 969 8,9
G1003 Lesket ja muut edunsaajat (Y) 1 287 0,7
G1004 Perhe ja lapset (Y) 4 535 2,5
G1005 Työttömyys (Y) 3 764 2,1
G1006 Asuminen (Y) 431 0,2
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y) 1 066 0,6
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen 29 0,0
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon 1 089 0,6

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 4.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2007, Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, Julkisyhteisöt yhteensä 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2007/jmete_2007_2009-02-04_tau_001_fi.html