Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, november

Publicerad: 27.8.2008

Konsumenternas förtroende försvagades inte längre i augusti

Försvagningen av konsumenternas förtroende för ekonomin, som pågått flera månader, avstannade i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,7 medan den i juli var 6,5 och i juni 10,2. Förtroendet för ekonomin var ändå alltjämt tydligt svagare än för ett år sedan och svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 augusti 1 485 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i augusti bara förväntningarna på den egna ekonomin en aning jämfört med föregående månad. Uppskattningarna var de lamaste sedan åren 1995-1996. Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutveckling var fortsättningsvis dystra. Konsumenterna ansåg dock att den egna penningsituationen och möjligheterna att spara var utmärkta. I augusti ansåg man att tidpunkten inte var god för att köpa kapitalvaror och minst av allt för att ta lån. Konsumenternas inflationsförväntning var i augusti lägre än i juli.

Konsumenternas syn på ekonomin i augusti 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Augusti
 2007
Juli
2008
Augusti
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,8 21,8 3,5 20,3 6,5 8,7 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,4 14,1 2,3 11,7 4,6 3,2 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,4 52,0 10,9 52,0 45,8 50,5 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,9 21,7 -20,8 1,5 -20,8 -16,0 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,4 27,6 -22,7 16,1 -3,8 -2,9 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,8 4,5 3,9  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,4 7,6 0,8 7,2 6,6 3,0 -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,3 35,1 14,7 34,0 32,9 31,9 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,5 37,7 -2,1 18,3 5,2 -1,9 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,4 36,8 -19,6 35,1 30,3 29,0 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
19,7 42,0 -28,1 0,7 -28,1 -27,7 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I augusti trodde bara 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 43 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 25 och 21 procent. I augusti litade bara 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 17 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 31 och 11 procent.

I augusti litade 28 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan fler, dvs. 32 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 49 och 18 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent i augusti att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan nästan lika många, dvs. 13 procent, antog att risken hade ökat.

I augusti förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,9 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var i juli 4,5, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I augusti antog 73 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 66 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året. Bara 26 procent av konsumenterna ansåg i augusti att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 50 procent. Av hushållen planerade i augusti ändå lika många som för ett år sedan, dvs. 12 procent, att ta lån inom ett år.

Bara 34 procent av konsumenterna bedömde i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var i juli 39 procent och för ett år sedan 44 procent. Hushållens planer för hur de ska spendera sina pengar var i augusti återhållsamma, men det fanns fortfarande planer på att bl.a. resa och köpa hushållsmaskiner under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för augusti utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga digitalboxar är i hushållen publiceras onsdagen den 3 september klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-8/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-8/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, juli 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/08/kbar_2008_08_2008-08-27_tie_001_sv.html