Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, mars

Publicerad: 29.6.2009

Enligt finländarna är tidpunkten fördelaktig för konsumtion

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 8,4 medan den i maj var 7,2 och i april 1,0. Förtroendet för ekonomin var dock i juni fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 juni 1 494 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades något eller var fortsättningsvis i stort sett oförändrade i juni jämfört med föregående månad. Konsumenterna var nu mera optimistiska än tidigare månader när det gäller synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara uppskattades vara goda i hushållen. I juni ansåg konsumenterna att tidpunkten att skaffa kapitalvaror och också att ta lån var allt fördelaktigare.

Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi var i juni positiva redan för andra månaden i följd efter en svag period på ett och ett halvt år. Också uppskattningarna om utvecklingen av arbetslösheten förbättras så småningom, men i juni var de dock fortfarande pessimistiska. Dessutom var många sysselsatta oroade över att själv råka ut för arbetslöshet.

Konsumenternas syn på ekonomin i juni 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Juni
 2008
Maj
2009
Juni
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,0 21,8 -6,5 10,2 7,2 8,4 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 5,8 5,6 7,1 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,0 52,0 10,9 46,9 46,8 47,4 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,9 21,7 -27,1 -17,0 9,5 9,2 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
2,8 27,6 -51,1 5,0 -33,2 -30,1 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 4,6 1,5 1,5  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
2,0 7,6 -18,8 6,4 -16,9 -16,5 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,6 35,1 14,7 31,1 32,9 32,3 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,1 37,7 -14,2 2,9 34,0 36,1 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 29,7 12,0 9,9 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 -20,8 14,4 16,8 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I juni trodde 45 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 24 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 12 och 43 procent. I juni litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juni litade bara 15 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 64 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 24 procent.

I juni antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 30 procent åter antog att risken ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 17 och 10 procent. 41 procent av de sysselsatta uppskattade i juni att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I juni förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var som högst i juni i fjol, dvs. 4,6, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juni antog 57 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 74 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg redan 62 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober i fjol var andelen som lägst, bara 13 procent. I juni planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

59 procent av konsumenterna bedömde i juni att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 37 procent medan den var som lägst i oktober i fjol, dvs. 30 procent. I juni planerade många hushåll bland annat att köpa hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i juni i fjol 16 och 8 procent.

I nästa nummer av Statistikcentralens tidning Tieto&Trendit (4-5/2009) finns en artikel (på finska) om hur vanliga olika apparater och anslutningar är i hushållen. Artikel baserar sig på uppgifterna i konsumentbarometern.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-6/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-6/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, maj 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, juni (pdf 188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/06/kbar_2009_06_2009-06-29_tie_001_sv.html