Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2008-2011

Asiaryhmä  2011  2010  2009  2008
Y H T E E N S Ä  4 224  4 201  3 965  3 735
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 489 340 324 431
11 Valtio-oikeus 71 40 29 75
12 Yleishallinto-oikeus 180 168 178 188
13 Opetus- ja sivistystoimi 39 28 25 36
14 Valtion virkamiehet 108 35 44 60
15 Työvoima-asiat 24 15 27 26
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 67 54 21 46
2 ITSEHALLINTO 181 260 236 271
21 Ahvenanmaa 1 9 2 3
22 Kunnallisasiat 157 238 215 251
23 Kirkollisasiat 13 11 19 17
24 Saamelaisasiat 10 2 .. ..
3 ULKOMAALAISASIAT 808 530 302 390
31 Ulkomaalaisasiat 808 530 302 390
   - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 183 87 65 103
   - joista turvapaikka-asiat 362 136 70 129
   - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 152 169 69 47
4 RAKENTAMINEN 512 387 581 552
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 490 360 540 500
42 Tieasiat 10 16 25 11
43 Kiinteistöasiat 12 11 16 41
5 YMPÄRISTÖ 310 300 358 352
51 Ympäristönsuojelu 149 145 179 169
52 Vesitalous 71 48 92 100
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 16 12 10 18
54 Luonnonsuojelu 67 94 75 55
55 Ulkoilu ja leirintä .. .. .. 6
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 7 1 2 4
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 906 709 759 735
61 Sosiaaliasiat 724 542 594 540
   - joista toimeentulotuen myöntäminen 145 164 162 153
   - joista vammaispalvelu 101 75 70 110
   - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 289 148 91 2
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 167 143 148 176
   - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 149 125 118 147
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos 15 24 17 19
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAAN LUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 285 385 357 270
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 27 46 52 55
72 Elinkeinoasiat 98 169 106 66
73 Maa- ja metsätalous 46 42 65 44
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 10 8 27 26
75 Liikenne ja viestintä 104 120 107 79
8 VEROT 720 1274 1024 724
81 Tulo- ja varallisuusvero 363 544 497 521
   - joista henkilökohtaisen tulon verotus 162 301 255 317
   - joista elinkeinotulon verotus 103 139 123 110
82 Arvonlisävero 75 85 80 85
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 116 269 11 34
   - joista autoverovalitukset 100 259 6 24
84 Valmisteverot ja tulliasiat 26 21 33 11
85 Muut verot ja verotusmenettely 140 355 403 73
9 MUUT ASIAT 13 16 24 10
91 Eläkeasiat 7 9 16 5
99 Muut asiat 6 7 8 5

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. 2011, Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2008-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2011/khaloikr_2011_2012-09-28_tau_001_fi.html