Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 6.11.2012

Ökningen av kommunernas utgifter tilltog år 2011

Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, steg med 5,0 procent år 2011. Driftskostnaderna var totalt 36,7 miljarder euro. Ökningen jämfört med föregående år var 1,7 miljarder euro. Ökningen av utgifterna tilltog något från år 2010, då var ökningen 3,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, som innehåller uppgifter om alla 336 kommuner och 164 samkommuner för år 2011.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2011, miljoner euro 1)

  Driftskostnader 2) Driftsintäkter 2)
Totalt, mn € Förändring, % Totalt, mn € Förändring, %
Allmän förvaltning totalt 1 451 2,2 475 3,4
Social- och hälsovård totalt 20 087 5,6 2 658 3,7
Undervisnings- och kulturverksamhet totalt 8 003 3,0 641 9,8
Övriga tjänster totalt 7 140 6,1 5 611 4,9
Driftsekonomi totalt 36 681 5,0 9 384 4,8
1) De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.
2) I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

Social- och hälsovårdsutgifterna utgjorde 54,8 procent av kostnaderna för kommunernas totala driftsekonomi. År 2011 var kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovård totalt 20 miljarder euro. Utgifterna ökade med 5,6 procent från året innan. Största delen av social- och hälsovårdskostnaderna, dvs. 27,8 procent, hänförde sig till specialsjukvården. Kommunernas kostnader för undervisnings- och kulturverksamhet ökade med 3,0 procent från året innan. År 2011 var kostnaderna totalt 8 miljarder euro, varav 4,6 miljarder euro hänförde sig till den grundläggande utbildningen. Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi var 21,8 procent.

Lönerna och lönebikostnaderna utgjorde 12,5 miljarder euro av kommunernas driftskostnader. De totala inköpen av tjänster utgjorde 15,7 miljarder euro av utgifterna. Driftsintäkterna uppgick till totalt 9,4 miljarder euro, varav största delen kom från försäljningsintäkter.

Samkommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk och samkommuner av affärsverkstyp, steg med 4,5 procent år 2011. Driftskostnaderna var totalt 11,2 miljarder euro. Sett till sektor ökade samkommunernas kostnader för social- och hälsovård med 4,0 procent, kostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhet med 3,7 procent samt kostnaderna för övriga tjänster med 8,7 procent. År 2011 var samkommunernas driftskostnader inom social- och hälsovård totalt 8,4 miljarder euro, varav 73,5 procent hänförde sig till specialsjukvården. Av utgifterna inom undervisnings- och kulturverksamheten hänförde sig 74,0 procent till yrkesutbildning.


Källa: Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2011. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

    http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__ktt/">Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_tie_001_sv.html