Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 20.11.2015

Ökningen av kommunernas nettokostnader avtog ytterligare år 2014

År 2014 var kommunernas sammanräknade driftskostnader exkl. affärsverken 40,5 miljarder euro brutto och 30,1 miljarder euro netto. Nettokostnaderna ökade med 0,8 procent, vilket var mindre än året innan, då nettokostnaderna ökade med 3,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, för vilken uppgifter samlades in från alla 320 kommuner och 151 samkommuner.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter (exkl. affärsverk) år 2014 och förändring från året innan

  Drifts-
kostnader
1)
Drifts-
intäkter
1)
Netto-
kostnader
2)
2014
mn €
Förändr.
%
2014
mn €
Förändr.
%
2014
mn €
Förändr.
%
Allmän
förvaltning
1 276 1,0 414 -3,2 862 3,1
Social- och
hälsovård
23 087 2,2 3 090 3,7 19 997 2,0
Undervisnings- och
kulturverksamhet
8 524 0,3 712 0,0 7 812 0,3
Övriga
tjänster
7 621 -0,9 6 187 2,3 1 434 -12,5
Driftsekonomi
totalt
40 507 1,2 10 403 2,3 30 104 0,8
1) I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. I driftsintäkterna ingår verksamhetsintäkter och överföringsinkomster. Driftskostnaderna och driftsintäkterna har angetts till bruttobelopp.
2) Nettokostnaderna är skillnaden mellan driftskostnaderna och driftsintäkterna.

Kommunernas driftsekonomi

Sett till bruttobelopp var kommunernas driftskostnader exkl. affärsverk 40,5 miljarder euro och driftsintäkterna 10,4 miljarder euro år 2014. Jämfört med året innan ökade driftskostnaderna med 1,2 procent och driftsintäkterna med 2,3 procent. Ökningen avtog från förra året, då driftskostnaderna ökade med 3,7 procent och driftsintäkterna med 3,2 procent.

År 2014 ökade driftsintäkterna 1,1 procentenheter mer än driftskostnaderna. Detta påverkades bl.a. av enstaka försäljningsvinster som bokförts i driftsekonomin och som uppkommit av bolagisering av verksamheter samt överföring av verksamheter från affärsverk till kommuner.

Till social- och hälsovården hänfördes 57,0 procent av kommunernas bruttodriftskostnader, vilket var 0,6 procentenheter mer än året innan. Kommunernas bruttodriftskostnader inom social- och hälsovård uppgick till totalt 23,1 miljarder euro, varav största delen, dvs. 12,8 miljarder euro, var köp av tjänster. Inom verksamhetsområdet hänförde sig 28,5 procent av bruttodriftskostnaderna till specialsjukvården och 18,7 procent till primärvården.

Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av bruttokostnaderna för kommunernas driftsekonomi var 21,0 procent. Detta var 0,2 procentenheter mindre än året innan. Bruttodriftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamhet uppgick till totalt 8,5 miljarder euro, varav största delen, dvs. 4,5 miljarder euro, var personalkostnader. Mer än hälften, dvs. 58,6 procent av bruttodriftskostnaderna inom verksamhetsområdet förorsakades av den grundläggande utbildningen.

Samkommunernas driftsekonomi

Samkommunernas driftskostnader till bruttobelopp exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner var 12,1 miljarder euro och driftsintäkterna 12,3 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade driftskostnaderna med 1,1 procent och driftsintäkterna med 1,3 procent. Av driftskostnaderna hänförde sig 77,0 procent till social- och hälsovården och 11,8 procent till undervisnings- och kulturverksamheten.

Samkommunernas bruttodriftskostnader för social- och hälsovården ökade med 2,8 procent, vilket berodde på ändringar i organiseringsansvaret av social- och hälsovårdstjänster mellan vissa kommuner och samkommuner. Bruttodriftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamhet minskade däremot med 9,5 procent, vilket till största delen berodde på bolagisering av yrkeshögskolor.


Källa: Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2014. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jari Kosonen 029 551 3789, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

    http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__ktt/">Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2014/ktt_2014_2015-11-20_tie_001_sv.html