Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Publicerad: 18.1.2010

Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008

Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över utrikeshandel med tjänster. Efter publiceringen av de preliminära uppgifterna för juni har vi fått fler svar och granskat uppgifterna. I den tabell som nu publiceras har också 2007 års länderfördelning reviderats på basis av uppgifterna för år 2008. Förändringen beror på att vissa uppgiftslämnare har meddelat uppgifter enligt en mer detaljerad landsklassificering för år 2008 än för 2007. Förändringarna gäller bara länderfördelningen för utrikeshandeln.

Till ökningen av utrikeshandeln år 2008 bidrog särskilt de internationella koncernernas ökade internationella transaktioner och koncetrering av koncernfunktioner från utlandet till Finland. När det gäller exporten syns förändringarna särskilt inom exporten av datateknik och byggtjänster. Inom importen är tillväxten, som beror på den ökade internationaliseringen, fördelad på flera poster, men den syns isynnerhet som en ökning av forsknings- och utvecklingstjänster. Överskottet i utrikeshandel med tjänster ökade med över en miljard jämfört med år 2007.

Finlands viktigaste handelspartner i fråga om export av tjänster var Tyskland, Indien och Sverige. På motsvarande sätt var de viktigaste länderna i fråga om import av tjänster Tyskland, Förenta staterna och Storbritannien.

När det gäller exporten ökade också royaltyn och licensavgifter betydligt. Exporten av telekommunikation och övriga företagstjänster minskade år 2008. Särskilt minskningen av nettoinkomsterna från trading gjorde att exporten av övriga företagstjänster sjönk.

Ökningen av importen fördelade sig jämnare på tjänsteposterna. Utöver forsknings- och utvecklingstjänster ökade importen av royaltyn och licensavgifter, reklam och marknadsundersökning samt datatekniktjänster betydligt.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens enkät om utrikeshandel med tjänster. Statistiken omfattar varken transport, turism eller försäkrings- och finansieringstjänster.


Källa: Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2008/pul_2008_2010-01-18_tie_001_sv.html