3. Internetin käyttö muualla kuin kotona tai työpaikalla

3.1. Internetin käyttö matkapuhelimella

Jo 49 prosentilla 16–74 -vuotiaista on omassa käytössään vähintään 3G-internetyhteydellä varustettu matkapuhelin, jossa on tavallista näppäimistöä laajempi kirjainnäppäimistö ja hyötysovellutusten latausmahdollisuus. Tällaisia puhelimia kutsutaan jatkossa älypuhelimiksi. Kosketusnäytöllä varustettuja älypuhelimia oli 36 prosentilla väestöstä eli kolme neljästä älypuhelimen haltijasta käyttää kosketusnäytöllistä puhelinta.

Älypuhelinten käyttäjien määrä kasvoi viime vuodesta seitsemän prosenttiyksikköä. Älypuhelimet yleistyvät edelleen nopeasti, mutta nopeimman kasvun vaihe on jo takanapäin. Vuosina 2010–2011 älypuhelinten haltijoiden määrä yli kaksinkertaistui.

Miehillä on edelleen älypuhelin käytössään useammin kuin naisilla, mutta ero on kaventunut viime vuodesta. Useimmiten nuoret, alle 35-vuotiaat miehet hankkivat tietoteknisiä uutuuslaitteita ensimmäisenä. Sukupuolten välisten erojen kaventuminen kertoo älypuhelinten arkipäiväistymisestä viestintävälineinä. Kuitenkin ikäryhmien väliset erot ovat edelleen suuria. Eniten tasoittumista sukupuolten välisissä eroissa tapahtui alle 35-vuotiaissa ja toisaalta yli 55-vuotiaissa. Nuoremmissa ikäluokissa erot tasoittuivat, koska varsin monet nuoret naiset hankkivat vuoden aikana älypuhelimen. Yli 55-vuotiaat naiset hankkivat myös lisää älypuhelimia, kun taas saman ikäiset miehet jäivät vuoden 2011 tasolle.

Kuvio 10. Älypuhelin omassa käytössä 2011–2012

Kuvio 10. Älypuhelin omassa käytössä 2011–2012

Toinen älypuhelinten arkipäiväistymiseen liittyvä piirre on niiden ominaisuuksien parempi hyödyntäminen. Vaikka internetin käyttö älypuhelimella on melko vaivatonta, monet niitä hankkineista eivät käytä puhelimellaan nettiä säännöllisesti tai eivät lainkaan. Internetin käyttö älypuhelimilla kuitenkin kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2012 älypuhelinten haltijoista 60 prosenttia käytti internetiä matkapuhelimella viikoittain. Vuotta aiemmin osuus oli vain 48 prosenttia. Erot myös naisten ja miesten välillä ovat suuria, joskin ne ovat selvästi tasoittumassa.

Kuvio 11. Matkapuhelimella internetiä viikoittain käyttävät älypuhelinten haltijat sukupuolen mukaan 2011-2012

Kuvio 11. Matkapuhelimella internetiä viikoittain käyttävät älypuhelinten haltijat sukupuolen mukaan 2011-2012

3.2. Internetin käyttö kannettavilla laitteilla muualla kuin kotona ja työpaikalla

Muualla kuin kotona tai työpaikalla tapahtuva internetin käyttö kannettavilla laitteilla yleistyy edelleen nopeasti. Vuonna 2012 äly- tai perusmatkapuhelimella internetiä käytti kolmen kuukauden aikana lähes puolet ja kannettavalla tietokoneella useampi kuin joka kolmas 16–74 -vuotias suomalainen. Kolme vuotta aiemmin matkapuhelimella internetiä käytti harvempi kuin joka kymmenes ja mobiilisti kannettavalla tietokoneella internetiä käytti harvempi kuin joka viides suomalainen.

Myös internetin säännöllinen mobiilikäyttö kannettavilla laitteilla yleistyy nopeasti. Joka kolmas 16–74 -vuotias käyttää matkapuhelinta ja joka kuudes käyttää kannettavaa tietokonetta viikoittain internetyhteyteen jossain muualla kuin kotona tai työpaikalla. Taulutietokoneilla internetin mobiilikäyttö on edelleen vähäistä, vaikkakin viikoittainen käyttö kolminkertaistui vuodesta 2011.

Viikoittain internetin mobiilikäyttö on yleisintä alle 45-vuotialle. Heistä lähes joka toinen käyttää nettiä säännöllisesti matkapuhelimella. Vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä matkapuhelimen viikoittainen nettikäyttö laskee jyrkästi. Kannettavalla tietokoneella internetiä käyttää mobiilisti viikoittain joka viides alle 54-vuotias. Tätä vanhemmilla käyttö on vähäistä.

Kuvio 12. Internetin käyttö viikoittain muualla kuin kotona tai työssä matka-puhelimella, kannettavalla ja taulutietokoneella sukupuolen mukaan 2012

Kuvio 12. Internetin käyttö viikoittain muualla kuin kotona tai työssä matka-puhelimella, kannettavalla ja taulutietokoneella sukupuolen mukaan 2012

Vuonna 2012 kysyttiin ensimmäisen kerran internetin käyttöä myös MP3-soitimilla, sähköisillä lukulaitteilla, käsipelikonsoleilla tai PDA-laiteilla. Näissä on kyse suunnilleen matkapuhelimen kokoisista pienlaitteista, joissa on internetyhteys. Muita pienlaitteita käsitellään tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena. Pienlaitteilla internetiä käytti mobiilisti vain neljä prosenttia 16–74 -vuotiaista suomalaisista. Käyttäjiä olivat lähinnä nuoret: 16–24 -vuotiaista 15 prosenttia, mutta jo seuraavasta kymmenvuotisikäluokasta enää 4 prosenttia. Tutkimuksen nuorin ikäluokka on myös ainoa, joka käyttää pienlaitteilla internetiä säännöllisesti mainittavassa määrin. Taulutietokoneiden viikoittainen mobiilikäyttö on suurinta 35–54 -vuotiaiden ikäluokissa. Niissäkin käyttäjien osuus on vain 5-6 prosenttia ikäluokasta.

Kuvio 13. Internetin käyttö viikoittain muualla kuin kotona tai työssä mat-kapuhelimella, kannettavalla ja taulutietokoneella iän mukaan 2011–2012

Kuvio 13. Internetin käyttö viikoittain muualla kuin kotona tai työssä mat-kapuhelimella, kannettavalla ja taulutietokoneella iän mukaan 2011–2012

Tutkimuksessa selvitettiin internetin käyttötarkoituksia matkapuhelimella tai muulla pienlaitteella viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kun internetin käyttötarkoituksia tarkastellaan väestön tasolla, niin miehet lukevat verkkolehtiä tai sähköpostiä, käyttävät paikannus- tai reitityspalveluita , pelaavat verkkopelejä, katselevat videoita tai kuvia tai kuuntelevat musiikkia selvästi useammin matkapuhelimilla ja muilla pienlaitteilla kuin naiset.

Tarkasteltaessa samoja internetin käyttötarkoituksia vain niiden osalta, jotka ylipäätään ovat viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttäneet matkapuhelinta tai muuta pienlaitetta internetyhteyteen, sukupuolten välinen ero supistuu useimpien käyttötarkoitusten kohdalla vähäiseksi. Paikannus- ja reitityspalveluiden käyttö näinkin tarkastellen on miehillä huomattavasti yleisempää. Yhteisöpalveluiden käyttö taas on naisille paljon miehiä yleisempi tapa käyttää matkapuhelinta tai muuta pienlaitetta.

Ikäryhmien välillä erot internetin käyttötarkoituksissa vastaavat niitä eroja ikäryhmien välillä, joita on matkapuhelinten ja muiden pienlaitteiden internetin viikoittaisen käytön yleisyydessä. Kysytyissä käyttötarkoituksissa erot 16–45 -vuotiaiden välillä eivät ole suuria ja yli 55-vuotiailla käyttö on vähäistä.

Taulukko 2. Eräiden internetin sisältöjen käyttö matkapuhelimella tai muulla pienlaitteella internetin kautta viimeisen kolmen kuukauden aikana 2012, %-osuus 16–74 —vuotiaasta väestöstä

  Naiset Miehet Kaikki
  %-osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä
Lukenut sähköposteja 29 39 34
Lukenut verkkolehtiä tai televisiokanavien internetsivuja 26 42 34
Käyttänyt paikannus- tai reitityspalveluita 25 40 32
Pelannut pelejä, katsellut kuvia tai videoita tai kuunnellut musiikkia 22 32 27
Osallistunut yhteisöpalveluihin 24 26 25
Käyttänyt podcast-palvelua 2 5 3
Lukenut ladattavia sähköisiä kirjoja 2 3 2

Taulukko 3. Eräiden internetin sisältöjen käyttö matkapuhelimella tai muulla pienlaitteella internetin kautta viimeisen kolmen kuukauden aikana 2012, %-osuus matkapuhelimella tai muulla pienlaitteella internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttäneistä

  Naiset Miehet Kaikki
  %-osuus matkapuhelimella tai muulla pienlaitteella internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttäneistä
Lukenut sähköposteja 72 75 74
Lukenut verkkolehtiä tai televisiokanavien internetsivuja 65 79 73
Käyttänyt paikannus tai reitityspalveluita 62 76 70
Pelannut pelejä, katsellut kuvia tai videoita tai kuunnellut musiikkia 55 60 58
Osallistunut yhteisöpalveluihin 59 49 53
Käyttänyt podcast-palvelua 4 9 7
Lukenut ladattavia sähköisiä kirjoja 5 5 5

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, 3. Internetin käyttö muualla kuin kotona tai työpaikalla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_kat_003_fi.html