Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 22.4.2010

Nästan varannan forskarutbildad arbetar inom näringsgrenen utbildning

Av de forskarutbildade arbetade 44 % inom näringsgrenen utbildning år 2007. Tre fjärdedelar av dessa arbetade vid universiteten. Näringsgrenen hälso- och sjukvård var den näst största arbetsgivaren med en andel på 16 %. Något under var tionde forskarutbildad arbetade inom industrin.

Högutbildade sysselsatta efter näringsgren examensvis år 2007

Näringsgren Utbildnings nivå
Högutbildade totalt (%) Forskarutbildning (%) Högre högskoleexamen (%) Annan högre nivå (%)
Näringsgrenar total 100,0 100,0 100,0 100,0
Jord- och skogsbruk, fiske 2,0 0,4 0,9 2,5
Industri och gruvdrift 14,3 8,0 13,3 15,0
El-, gas- och vattenförsörjning 0,8 0,2 0,6 0,9
Byggande 3,0 0,2 0,8 4,0
Handel 10,5 1,7 4,9 13,0
Transport, kommunikation 3,1 0,3 1,4 4,0
Telekommunikation 0,9 0,2 0,7 1,0
Finansierings- och försäkringsverksamhet 3,3 0,9 3,2 3,5
Databehandling 3,4 1,6 4,3 3,1
Företagstjänster 11,3 5,3 11,5 11,5
Forskning 1,3 9,8 2,2 0,6
Utbildning 13,9 43,6 28,3 6,9
Hälso- och sjukvård 18,5 16,1 11,8 21,3
Offentlig förvaltning 8,3 7,9 9,8 7,7
Övriga näringsgrena/okänd 5,3 3,7 6,3 5,0

23 % av de forskarutbildade arbetade med chefsuppgifter och 71 % med olika expertuppgifter. Chefsuppgifterna har stadigt blivit populärare, eftersom ännu för 7 år sedan arbetade något under en femtedel av de forskarutbildade med chefsuppgifter och tre fjärdedelar med expertuppgifter. Licentiater lockas lite mer av chefsuppgifter än doktorer.

Antalet doktorsexamina och licentiatexamina som avlagts av kvinnor har ökat stadigt. Ännu i början av 1990-talet var en tredjedel av de forskarutbildade kvinnor. Nu är fler än hälften av dem kvinnor. Kvinnorna har ökat sin andel även i andra examina på högre nivå. Andelen kvinnor och män av dem som avlagt högre högskoleexamen var lika stor för 20 år sedan. Nu är fler än sex av tio kvinnor.

Högutbildade får arbete klart lättare än den övriga befolkningen. År 2007 var 39 000 högutbildade arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 4,3 %. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen var 6,9 % under samma period. Det fanns också skillnader mellan olika högutbildade grupper. Det relativa arbetslöshetstalet för doktorer var minst, dvs. 2,3 %, och för dem som avlagt lägre högskoleexamen störst, dvs. 5,1 %.

Högutbildad befolkning efter huvudsaklig verksamhet år 2007

Utbildnings nivå Vetenskapsgren Huvudsaklig verksamhet och arbetslöshetsgrad
Innom arbetskraft Sysselsatt Arbetslös Arbetslöshetsgrad (%)
Doktorsexamen Vetenskapgrenar totalt 18 472 18 047 425 2,3
Naturvetenskap 4 053 3 913 140 3,5
Teknologi 2 916 2 879 37 1,3
Medicin och hälsovetenskap 5 389 5 340 49 0,9
Lantbruks- och skogsvetenskap 673 651 22 3,3
Samhällsvetenskap 3 640 3 532 108 3,0
Humanistiska vetenskaper 1 801 1 732 69 3,8
Licentiatexamen Vetenskapgrenar totalt 7 263 6 950 313 4,3
Naturvetenskap 1 387 1 319 68 4,9
Teknologi 2 039 1 973 66 3,2
Medicin- och hälsovetenskap 203 200 3 1,5
Lantbruks- och skogsvetenskap 119 111 8 6,7
Samhällsvetenskap 2 411 2 332 79 3,3
Humanistiska vetenskaper 1 104 1 015 89 8,1
Högre högskoleexamen Vetenskapgrenar totalt 250 309 241 601 8 708 3,5
Naturvetenskap 26 195 24 981 1 214 4,6
Teknologi 44 970 43 664 1 306 2,9
Medicin och hälsovetenskap 25 976 25 727 249 1,0
Lantbruks- och skogsvetenskap 6 887 6 628 259 3,8
Samhällsvetenskap 105 788 102 514 3 274 3,1
Humanistiska vetenskaper 40 493 38 087 2 406 5,9
Annan högre nivå Vetenskapgren icke definierad 632 052 602 502 29 550 4,7

Källa: Personresurser inom vetenskap och teknologi 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/2008/tthv_2008_2010-04-22_tie_001_sv.html