Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2005

Televiestinnässä on viime vuosina ollut keskeistä kiinteän puhelinverkon palveluiden käytön väheneminen ja muiden verkkojen ja liittymätyyppien käytön kasvu; kiinteiden puhelinliittymien ja paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden määrät ovat laskeneet, matkapuhelinliittymien määrä ja matkaviestinpalveluiden volyymi ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja internetin käyttö on siirtynyt laajakaistayhteyksiin samalla kun laajakaistaliittymien määrä on lisääntynyt nopeasti.

Tämä sama kehitys jatkui myös vuonna 2005.

Liittymämäärien kehitys

Kiinteiden puhelinliittymien kokonaismäärä aleni edellisvuosien tapaan vuoden 2005 aikana. Vuoden lopussa niitä oli kaikkiaan 2 140 000, mikä oli 41 liittymää sataa asukasta kohti. Vuodesta 2004 liittymämäärä aleni 11 prosenttia. Kiinteistä puhelinliittymistä (pl. yleisöpuhelimet) 62 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 38 prosenttia muussa käytössä, kuten yrityksillä. Liittymien kokonaismäärä sisältää sekä perinteiset kiinteät puhelinliittymät että ISDN-kanavat. ISDN-kanavien osuus liittymämäärästä oli 21 prosenttia.

Myös varsinaisten ISDN-liittymien määrä laski vuoden 2005 aikana. ISDN-perusliittymien määrä väheni edellisvuodesta 20 prosenttia ja vuoden lopussa niitä oli 126 500. ISDN-järjestelmäliittymien määrä kääntyi myös laskuun vuoden 2005 aikana ja vuoden lopussa niitä oli noin 9 800 eli niiden määrä väheni 19 prosenttia vuodesta 2004.

Teleyritysten ylläpitämien yleisöpuhelinten määrä on vähentynyt nopeasti kymmenen vuoden aikana. 1990-luvun puolivälissä niitä oli yli 25 000, mutta vuoden 2005 lopussa niitä oli enää vajaa kolme tuhatta.

Laajakaistaliittymiä oli Suomessa vuoden 2005 lopussa kaikkiaan hieman yli 1,2 miljoonaa. Liittymämäärä kasvoi vuoden aikana yli 50 prosenttia vuoden 2004 loppuun verrattuna. Vuoden 2005 lopun liittymistä 29 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 19 prosentilla siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 8 Mbit/s ja 10 prosentilla siirtonopeus oli 8 Mbit/s tai sitä suurempi.

Valtaosa laajakaistaliittymistä on DSL-liittymiä ja kaapelimodeemeja. DSL-liittymiä (ml. kiinteistöliittymät) oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 1 047 800. Näistä kiinteistöliittymiä oli 85 800. DSL-liittymien määrä kasvoi vuoden aikana noin 57 prosenttia. Loppukäyttäjille toimitetuista DSL-liittymistä ja kiinteistöliittymistä 81 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 19 prosenttia yritysten käytössä. Kaapelimodeemeja oli vuoden 2005 lopussa kaikkiaan 155 400; niiden lukumäärä kasvoi 37 prosenttia vuodesta 2004. Kaapelimodeemit ovat käytännössä kotitalouksien käytössä.

Vaikka Suomessa matkapuhelinliittymätiheys on ollut verrattain korkea jo useita vuosia - vuoden 2004 lopussa liittymiä oli 96 sataa asukasta kohti - liittymämäärä kasvoi edelleen vuoden 2005 aikana. Vuoden lopussa liittymiä oli jo lähes 5,4 miljoonaa, mikä oli noin 102 liittymää sataa asukasta kohti. Pre-paid -liittymien osuus kokonaisliittymämäärästä oli 7 prosenttia. Liittymien kokonaismäärästä 20 prosenttia oli yritysten käytössä.

Palveluiden volyymi

Kiinteässä puhelinverkossa välitettävä liikenne on Suomessa vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Vuosituhannen taitteessa paikallispuhelinverkosta soitettiin noin 3,5 miljardia puhelua ja yli 16 miljardia puheluminuuttia vuosittain, mutta viime aikoina puhelu- ja minuuttimäärät ovat vähentyneet vuosittain. Näin tapahtui edelleen vuonna 2005.

Paikallispuhelinverkosta soitettiin vuonna 2005 hieman yli 1,5 miljardia puhelua. Tämä oli 28 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Paikallispuhelinverkosta soitettuja puheluminuutteja kertyi vajaat 7,5 miljardia, mikä oli peräti 35 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vuonna 2005 paikallispuhelinverkosta soitetuista puheluista 44 prosenttia soitettiin kotitalouksien liittymistä ja 56 prosenttia yritysten käytössä olevista liittymistä. Puheluminuuteista 61 prosenttia kertyi kotitalouksien liittymistä soitetuista puheluista ja 39 prosenttia yritysliittymistä soitetuista puheluista.

Paikallispuhelinverkosta soitetuista puheluista 41 prosenttia oli paikallispuheluja, 11 prosenttia kaukopuheluja, 2 prosenttia ulkomaanpuheluja, 24 prosenttia matka-viestinverkkoon suuntautuneita puheluja ja 22 prosenttia muita puheluja, kuten puheluja yritysnumeroihin ja valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Puheluminuuttien jakauma oli seuraava: minuuteista 53 prosenttia kertyi paikallispuheluista, 10 prosenttia kaukopuheluista, 3 prosenttia ulkomaanpuheluista, 13 prosenttia matkaviestinverkkoon soitetuista puheluista ja 22 prosenttia muista puheluista.

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden ja puheluminuuttien määrä on Suomessa kasvanut vuosittain. Jo muutamana vuonna matkapuhelimista on soitettu enemmän puheluita kuin paikallispuhelinverkosta. Vuosi 2005 oli ensimmäinen vuosi, jolloin myös matkapuhelimista soitettujen minuuttien määrä oli suurempi kuin paikallis-puhelinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä.

Puhelu- ja puheluminuuttimääriä tarkasteltaessa huomattakoon, että tilasto ei kata IP-verkoissa välitettäviä puheluita, vaan ainoastaan paikallispuhelinverkosta ja matkapuhelimista soitetun puheluliikenteen. Tällä hetkellä tilastointi ei siis kuvaa kaikissa verkoissa välitettäviä puheluita eikä siten puheluiden ja puheluminuuttien kokonaismääriä.

Vuonna 2005 matkapuhelimista soitettiin kaikkiaan lähes neljä miljardia puhelua, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Matkapuhelimista soitettuja puheluminuutteja kertyi kaikkiaan 10,8 miljardia, kun vuonna 2004 minuutteja oli 9,6 miljardia. Minuuttimäärä kasvoi siten lähes 13 prosenttia vuodesta 2004. Matkapuhelimista soitettujen puheluiden keskipituus on kasvanut hieman vuosi vuodelta ja vuonna 2005 puheluiden keskipituus oli 2,7 minuuttia (2,5 minuuttia vuonna 2004).

Vuonna 2005 matkapuhelimista soitetuista puheluista 72 prosenttia soitettiin koti-talouksien liittymistä ja 28 prosenttia yritysten käytössä olevista liittymistä. Puheluminuuteista 70 prosenttia soitettiin kotitalouksien liittymistä.

Matkapuhelimista soitetuista puheluista 81 prosenttia suuntautui vuonna 2005 kotimaisiin matkapuhelinliittymiin, 17 prosenttia kotimaisiin kiinteisiin liittymiin ja vajaa 2 prosenttia ulkomaisiin (kiinteisiin ja matkapuhelin-) liittymiin. Minuuttien jakauma suuntautuvuuden mukaan oli vastaavasti 83 prosenttia, 15 prosenttia ja 2 prosenttia.

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden lailla myös lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi edellisvuodesta vuonna 2005. Tekstiviestejä lähetettiin kaikkiaan yli 2,7 miljardia eli keskimäärin 507 viestiä liittymää kohden. Vuonna 2004 viestejä lähetettiin noin 2,2 miljardia, mikä oli keskimäärin 439 viestiä liittymää kohden. Multimediaviestejä lähetettiin 16 miljoonaa vuonna 2005, mikä oli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Matkaviestinnässä pakettikytkentäisen datasiirron kokonaisliikennemäärä oli 34 000 gigatavua vuonna 2005.

Teleyritysten henkilöstö ja talous

Teleyrityksissä työskenteli vuonna 2005 kaikkiaan lähes 16 400 henkilöä. Henkilöstömäärä oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2004.

Vuonna 2005 teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan yli 4,2 miljardia euroa, joka oli noin 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Edellisvuosien tapaan matkaviestinnän osuus teleyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta oli puolet vuonna 2005. Matkaviestinnän osalta liikevaihto kertyy taas pääosin puhepalveluista. Vuonna 2005 lisäarvopalveluiden osuus oli 12 prosenttia matkaviestinnän liikevaihdosta eli 6 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Kiinteän verkon puhelinliiketoiminnan (paikallispuhelin- ja kaukopuhelintoiminta sekä kansainvälinen puhelintoiminta) osuus teletoiminnan liikevaihdosta on laskenut samalla kun kiinteän puhelinverkon palveluiden käyttö vähenee. Kiinteän verkon puhelinliiketoiminnan osuus teleyritysten yhteenlasketusta liike-vaihdosta oli 14 prosenttia vuonna 2005, kun esimerkiksi vuonna 2000 se oli 24 prosenttia. Sen sijaan datasiirron osuus liikevaihdosta on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2005 osuus oli 18 prosenttia. Henkilöasiakkaiden käyttämistä internet-palveluista saadun liikevaihdon osuus oli 28 prosenttia datasiirron liikevaihto-osuudesta eli 5 prosenttia teleyritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta.

Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin alenivat noin 15 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2005. Investointeja tehtiin 491 miljoonan euron arvosta. Televerkkojen osuus tästä oli noin 74 prosenttia, 363 miljoonaa euroa. Investoinnit televerkkoihin vähenivät niin ikään vuodesta 2004, jolloin ne olivat 414 miljoonaa euroa.

Telepalveluiden hintakehitys

Kuluttajahinnat ovat yleisesti nousseet Suomessa viime vuosina, mutta viestinnän hintakehitys on ollut päinvastainen; viestinnässä kuluttajahinnat ovat laskeneet.1

Liikenne- ja viestintäministeriön vuosittain teettämät selvitykset telemaksujen hintatasosta osoittavat samansuuntaisen kehityksen. Kotitalouksille suunnattujen puheviestintäpalveluiden hinnat ovat keskimäärin laskeneet vuosi vuodelta, joskin hintojen lasku on kohdistunut matkaviestintään ja kiinteän verkon ulkomaanpuhe-luihin. Kiinteän verkon kotimaan puhelut ovat sen sijaan kallistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan puheviestinnän hinnat alenivat keskimäärin noin 20 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2005 aikana. Matkaviestinnässä hinnat alenivat vuoden aikana 27 prosenttia, kiinteän verkon puheluissa hintataso säilyi kutakuinkin vuoden 2004 tasolla.2

 

1 Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi
2 Liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen telemaksujen hintataso 2005, www.mintc.fi


Päivitetty 9.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2005, Televiestintä 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2005/tvie_2005_2006-06-09_kat_001.html