Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Det relativa arbetslöshetstalet för unga män var högre än för kvinnor i alla landskap
17.12.2018
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa i slutet av år 2017 till 296 500. Antalet arbetslösa i åldern 18 - 24 år var 38 700. Bland unga män var andelen arbetslösa av arbetskraften högre än bland kvinnor i alla landskap. Omkring var tredje arbetslös ungdom hade också föregående år varit arbetslös. Av alla arbetslösa 18-24-åringar tillhörde 41 procent inte någon familj.

Nästa offentliggörande:
12.2.2019

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html