Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 24.7.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2012 till 223 000, dvs. 15 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Antalet sysselsatta var i juni lika många som i juni året innan. Under årets andra kvartal (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, vilket var 0,2 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/06

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/06

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2012 till 2 581 000, vilket var lika många som året innan (felmarginal ± 32 000). Antalet sysselsatta män var 14 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 14 000 fler än i juni 2011. Antalet löntagare minskade, men antalet företagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 71,7 procent, vilket är samma tal som året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,6 procentenheter till 69,9 procent från juni året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män minskade och uppgick till 73,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2012 till 223 000, vilket var 15 000 färre än i juni året innan (felmarginal ± 17 000). Av de arbetslösa var 113 000 män och 109 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 7,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent för män och 8,1 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juni 17,6 procent, vilket var 2,8 procentenheter lägre än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/06–2012/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/06 2012/06 2011/06 - 2012/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 058 4 074 0,4
Arbetskraft totalt 2 818 2 803 –0,5
Sysselsatta 2 581 2 581 0,0
– löntagare 2 247 2 235 –0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 334 346 3,7
Arbetslösa 237 223 –6,1
Ej i arbetskraften 1 240 1 271 2,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,7 71,7 0,0
Relativt arbetslöshetstal 8,4 7,9 –0,5
Relativt arbetskraftstal 69,4 68,8 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2012

Under andra kvartalet (april–juni) 2012 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 524 000 personer, dvs. 7 000 fler än under motsvarande period år 2011. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen Vård och omsorg, sociala tjänster och minskade inom Transport och magasinering.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 238 000 under andra kvartalet 2012, vilket var 6 000 färre än under april–juni år 2011. Under årets andra kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2011.

Antalet arbetade timmar minskade med 1,4 procent bland de sysselsatta under andra kvartalet 2012 jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2011/II – 2012/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 761 2 762 0,1
Sysselsatta totalt 2 517 2 524 0,3
Arbetslösa totalt 244 238 –2,3
– män 136 134 –1,1
– kvinnor 108 104 –3,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 257 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 5 000 fler än i juni året innan.

Arbetslösheten minskade från juni året innan inom fyra ELY-centralers verksamhetsområden; mest i Satakunta (–4 %) och Norra Savolax (–1 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (6 %), Mellersta Finland (5 %) och Lappland (5 %) samt på Åland (7 %). I slutet av juni var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

Antalet personer som placerats genom arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 101 000 i slutet av juni, vilket var lika många som i juni året innan. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 fler än i juni året innan. I juni anmäldes 35 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 färre än i juni året innan.

Förändringar 2011/06– 2012/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/06 2012/06 2011/06 - 2012/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 253 257 1,9
– arbetslösa längre än ett år 57 61 6,5
Åtgärder sammanlagt 101 101 –0,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 31 –14,4
– i arbetskraftsutbildning 25 23 –7,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 21 9,6
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 21 26 22,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 35 –7,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tie_001_sv.html