Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 23.6.2011

Statens produktivitet förbättradeses år 2010

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna förbättrades år 2010 jämfört med året innan. Arbetsproduktiviteten ökade med 3,4 procent och totalproduktiviteten med 2,2 procent från år 2009. Ämbetsverkens och inrättningarnas totala produktionsvolym sjönk med något under en procent. Arbetsinsatsen sjönk med 4 procent och totalinsatsen med 2,9 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över statens produktivitet.

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan
Den mest synliga förändringen år 2010 var att totalinsatsen vände nedåt. Också minskningen av arbetsinsatsen var betydande. Produktionsvolymen sjönk med 0,7 procent, men eftersom både arbetsinsatsen och totalinsatsen sjönk mer än detta, ökade både arbetsproduktiviteten och totalproduktiviteten. Arbetsproduktiviteten har ökat utan avbrott sedan år 2005 med undantag av den obetydliga nedgången i fjol. Utvecklingen av totalproduktiviteten har däremot varierat under olika år. Senast har totalproduktiviteten förbättrats lika mycket år 2001.

Kalkylerna för statistikföringen av statens produktivitet görs avseende en tvåårig referensperiod, dvs. produktions- och insatsvolymerna för den uppgiftslämnande enhetens tjänster jämförs med föregående års motsvarande poster. Jämförelsen omfattar inte de enheter som flyttats från den statliga sektorn och nygrundade enheter för vilka jämförelseuppgifter saknas från föregående år. Gruppen av ämbetsverk och inrättningar som deltar i mätningen varierar något från år till år och utgående från förvaltningsområde, beroende på svarsmängden och svarskvaliteten. Statistiken för 2010 omfattar inte universitet, som fr.om. början av år 2010 inte längre är statliga ämbetsverk. Sålunda är tidsserien inte helt jämförbar med tidigare år.


Källa: Statistik över statens produktivitet 2010. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/2010/vatt_2010_2011-06-23_tie_001_sv.html

Dela