Raportointi

Inventaariolähetykset

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi koostuu kansallisesta inventaarioraportista (NIR) (pdf) sekä määrämuotoisista taulukoista (CRF-taulut (xls), KP-LULUCF-taulut (xls) ja SEF-taulut (pdf)).

Viimeisin inventaariolähetys (vuosien 1990-2012 päästötiedot) /
Den senaste rapporteringen (utsläpp av växthusgaser 1990-2012)
NIR (2012)
(15.4.2014)
CRF-taulut (2012)
(15.4.2014)
KP-LULUCF-taulut (2012)
(15.4.2014)
SEF-taulut (2012)
(15.4.2014)

NIR sisältää kuvaukset mm. päästökehityksestä vuodesta 1990 alkaen, laskennassa käytetyistä menetelmistä ja oletuksista, uudelleen laskennoista, laskennan epävarmuuksista sekä inventaarion laadunhallinnasta. Inventaarioraportissa kuvataan sekä Ilmastosopimuksen että Kioton pöytäkirjan mukainen laskenta.

CRF-tauluihin kootaan varsinaiset Ilmastosopimuksen mukaiset päästötiedot sektoreittain, lähteittäin ja kaasuittain sekä laskennassa käytettyjä taustatietoja. KP-LULUCF-tauluihin puolestaan kirjataan Kioton pöytäkirjan artiklojen 3.3 ja 3.4 mukaisten toimien päästötiedot.

Pakollisia raportoitavia toimia ovat metsitys ja uudelleen metsitys sekä metsän hävitys, ja vapaaehtoisia lisäksi metsänhoito, maatalousmaan hoito, laidunmaan hoito ja uudelleen kasvittaminen. Vapaaehtoisista toimista Suomi on valinnut metsänhoidon.

SEF-taulut sisältävät tietoja päästörekisterissä olevista päästö- ja päästövähennysyksiköistä ja niiden siirroista eri maiden rekisterien välillä. Raportoitavat tiedot ovat johdonmukaisesti kahden vuoden takaisia päästötietoja.

Kansallinen inventaarioraportti sekä taulukot toimitetaan vuosittain EU:lle ja YK:n Ilmastosopimukselle seuraavasti:
- 15.1. EU:lle (alustavat tiedot),
- 15.3. EU:lle,
- 15.4. YK:n Ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Lisäksi EU:lle raportoidaan vuosittain inventaarioon liittyvät EU:n kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän mukaiset ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit.

Viimeisin inventaarion indikaattoriraportti
Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit
(15.3.2014, xls)

Inventaarion päästölaskenta ja raportointi tehdään Ilmastosopimuksen ja IPCC:n ohjeiden mukaisesti.

Raportointia ohjaa myös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (pdf) yhteisön kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmästä ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta.

Suomenkielinen raportti

Inventaarion tuloksista julkaistaan vuosittain myös suomenkielinen yhteenvetoraportti kevään julkistuksen yhteydessä. Raportti sisältää Suomen kasvihuonekaasupäästötietojen lisäksi muun muassa katsauksen muiden maiden päästötietoihin sekä arvion Suomen velvoitteen toteutumisesta Kioton kaudella.

Sallitun päästömäärän raportointi

Ilmastosopimuksen vahvistama Suomen sallittu päästömäärä Kioton pöytäkirjan 1. velvoitekaudella 2008-2012 on 355 481 Gg CO2-ekv. Luku perustuu Tilastokeskuksen Ilmastosopimuksen sihteeristölle toimittamaan ns. sallitun päästömäärän raporttiin (22.12.2006).

Maaraportti

Noin neljän vuoden välein tuotetaan ns. maaraportti (national communication), joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. kansallisista olosuhteista, ilmastostrategiasta sekä politiikkatoimista päästöjen vähentämiseksi.

Muita raportteja

Jaa