Pressmeddelande 8.3.2011

Ökningen av lönesumman stannade av inom statsförvaltningen

Lönesumman inom hela den offentliga sektorn ökade med drygt 2 procent under sista kvartalet år 2010. Utvecklingen av lönesumman var dock mycket annorlunda inom statsförvaltningen och lokalförvaltningen. Inom statsförvaltningen avstannade ökningen helt efter flera års jämn tillväxt: under oktober-december minskade lönesumman med 0,1 procent jämfört med året innan. Inom lokalförvaltningen ökade lönesumman med 3,4 procent. För hela året 2010 var ökningen av lönesumman inom den offentliga sektorn 3,4 procent. Uppgifterna framgår av den senaste specialutredning som genomförts av Statistikcentralens konjunkturtjänst.

Årsförändringar av lönesumman inom privata företag, den offentliga sektorn samt hela ekonomin efter kvartal, %

Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättningen och inkomstnivån. Inom den offentliga sektorn minskade antalet sysselsatta år 2009 med en dryg procent både inom lokalförvaltningen och inom statsförvaltningen. Ökningen av lönesumman inom hela den offentliga sektorn berodde då endast på ökningen av inkomstnivån. År 2010 var ökningen av lönesumman inom den offentliga sektorn en följd av att antalet jobb börjat öka samtidigt som inkomstnivån fortfarande utvecklades positivt.

Mot slutet av år 2010 började utvecklingen inom statsförvaltningen och lokalförvaltningen gå åt olika håll. Inom statsförvaltningen fortsatte minskningen av antalet jobb som börjat år 2009. Samtidigt avtog ökningen av inkomstnivån inom statsförvaltningen, vilket medförde att ökningen av lönesumman avstannade helt under årets sista kvartal. Inom lokalförvaltningen började antalet jobb däremot öka igen år 2010, vilket ledde till att även lönesumman fortsatte öka där.

Lönesumman inom privata företag ökade

De privata företagens lönesumma har verkligen skjutit fart efter recessionen. År 2009 rasade de privata företagens lönesumma, och minskningen av lönesumman fortsatte ytterligare i början av år 2010. Under andra halvåret vände de privata företagens lönesumma uppåt, och under oktober-december tilltog ökningen av lönesumman redan med 5,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. För hela året var ökningen av lönesumman 1,3 procent.

Raset av de privata företagens lönesumma år 2009 berodde på en försvagning av sysselsättningen. Antalet jobb inom privata företag minskade alltjämt år 2010, men minskningen var dock så pass liten att en positiv utveckling av inkomstnivån framkallade en ökning av lönesumman inom de privata företagen. Under sista kvartalet år 2010 hade antalet jobb inom privata företag redan börjat öka, vilket accelererade ökningen av lönesumman mot slutet av året.

Den offentliga sektorns andel av lönesumman ökar

Skillnaderna i utvecklingen av lönesumman inom den offentliga sektorn och inom privata företag inverkar på lönestrukturen inom hela ekonomin. De privata företagens andel av hela ekonomins lönesumma har minskat och samtidigt har den offentliga sektorns andel ökat.

År 2010 betalade de privata företagen ut något under 60 procent av hela landets löner. Den offentliga sektorns, dvs. lokalförvaltningens och statsförvaltningens, sammanlagda lönesumma var ungefär hälften av de privata företagens lönesumma. Inom den offentliga sektorn är lokalförvaltningen andel av lönerna avsevärd: lönesumman inom lokalförvaltningen är ungefär tre gånger så stor som inom statsförvaltningen.

De olika sektorernas andelar av hela ekonomins lönesumma år 2010, %

Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst. Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation om utvecklingen av företagsverksamheten. Konjunkturuppgifter produceras t.ex. gällande omsättning, inrikes försäljning och export, lönesumman och antalet anställda. Uppgifterna kan beräknas bl.a. efter region, näringsgren, vald företagsgrupp eller företag efter storlek.

Du kan bekanta dig med Statistikcentralens sektorindelning på adressen http://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20000101.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.stat.fi/suhdannepalvelu