21.11.2000

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2000

- Työllisiä 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömyysaste 8,9 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä
- Työnvälityksessä 20 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 53 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 30 000:lla. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien palkansaajien määrä kasvoi 6 000:lla, kun taas osa-aikaisten määrä väheni 2 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 20 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli lokakuussa 66,4 prosenttia. Se oli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli lokakuussa 67,5 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi eniten liike-elämän palveluissa ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-Suomen, Oulun ja Länsi-Suomen lääneissä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 10/1999 - 10/2000, tuhatta

Lokakuu 2000

Lokakuu 1999

MUUTOS, %
10/99 - 10/00

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 317

2 264

2,3

- palkansaajat

1 990

1 954

1,9

Työllisyysaste, %

66,4

65,1

1,3 2

Työttömät 1

225

237

-5,1

Työvoima yhteensä

2 542

2 501

1,6

Työttömyysaste, %

8,9

9,5

-0,6 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 361

1 393

-2,3

- työnhausta luopuneet

34

41

-17,1

- muut piilotyöttömät

76

81

-6,4

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

298

327

-8,9

- yli vuoden työttömänä olleet

86

93

-7,9

Tukitoimenpitein työllistetyt

44

49

-9,9

Työvoimakoulutuksessa

32

43

-25,8

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

16

17

-2,2

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

20

15

31,1

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 225 000, eli 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosimuutos mahtuu virhemarginaaliin (± 14 000 henkeä). Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,5 prosenttia. 25 - 74-vuotiaitten työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se viime vuoden vastaavana aikana oli 8,6 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 18,0 prosenttia, kun se viime vuoden lokakuussa oli 17,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, nuorilla se oli 20,9 ja 25 - 74-vuotiailla 7,9 prosenttia. Työttömyysaste oli alhaisin Etelä-Suomen läänissä ja korkein Lapin läänissä.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 298 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden lokakuuhun verrattuna noin 29 000 hengellä. Työttömyys väheni kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden lokakuusta 16 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 5 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot on koottu tammikuusta 2000 alkaen kaikilta kuukauden viikoilta. Aikaisemmin työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin kuukauden 15. päivän sisältävältä viikolta. Tehtyjen selvitysten mukaan muutoksen vaikutus tuloksiin on vuositasolla vähäinen, mutta se voi vaihdella kuukausittain. Esimerkiksi kevät- ja kesäkuukausien aikana vaikutus näkyy opiskelijoiden työmarkkinoille tulemisen vuoksi.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Päätoimiset opiskelijat voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyyslukujen välinen ero oli lokakuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Tapio Oksanen (09) 1734 3228, sähköposti
tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti
oiva.lonnberg@mol.fi, Internet http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/eurostat/