Pressmeddelande 31.3.2006

Revideringen av metoderna och tidsserierna för nationalräkenskaperna förorsakar nivåjusteringar av tidsserierna

Beräkningsmetoderna för nationalräkenskaperna och årsräkenskapernas tidsserieuppgifter 1975-2004 har reviderats. Ändringarna gäller särskilt beräkningsmetoderna för volymutvecklingen av bruttonationalprodukten och dess underposter. Samtidigt har andra justeringar gjorts i tidsserierna. Revideringarna beror huvudsakligen på harmoniseringen av nationalräkenskaperna inom EU. På grund av ändringarna är de nationalräkenskapsuppgifter för år 2005 som publicerades 1.3.2006 inte till alla delar jämförbara med de uppgifter som nu publiceras.

Finlands bruttonationalprodukt som fås med den nya beräkningsmetoden är något högre än den som rapporterades tidigare och också volymutvecklingen avviker i någon mån från de siffror som beräknats med den gamla metoden. Nivån av nationalprodukten steg särskilt under åren 1999-2004 samt under åren 1975-1993. Den justerade nya bruttonationalprodukten är under nämnda år 1,0-2,5 procent högre än vid beräkningen med den gamla metoden.

Den kvantitativa årsförändringen av nationalprodukten preciserades på grund av revideringen av beräkningsmetoden med mindre än en procentenhet, utom under år 2001. Då ökade volymen av bruttonationalprodukten enligt den nya metoden med 2,6 procent jämfört med föregående år, tidigare beräknades ökningen vara en procent. Förändringen berodde på att uppgifterna om exporten av tjänster justerades uppåt.

Revideringar i volymberäkningarna

Inom nationalräkenskaperna har ett s.k. rullande basår införts. I den nya metoden byts basåret ut löpande så att siffrorna till fasta priser räknas till föregående års priser, t.ex. de uppgifter för år 2004 som nu publiceras räknas till 2003 års priser. Genom att använda ett rullande basår beaktas de strukturella förändringarna i ekonomin bättre än vid användning av fast basår.

Tidsserierna baserade på rullande basår har omräknats till det valda referensårets priser genom att kedja årsförändringarna. I de serier som nu publiceras är referensåret 2000. När man tolkar fastprisuppgifter bör man beakta att det inte är möjligt att addera de kedjade seriernas absoluta tal. Till exempel summan av de näringsgrensvisa förädlingsvärdena till referensårets priser ger inte förädlingsvärdet för hela samhällsekonomin och summan av bruttonationalproduktens delposter inte bruttonationalprodukten.

En annan metodändring ifråga om uppgifterna till fasta priser är övergången till dubbeldeflatering: produktionen till fasta priser och insatsförbrukningen beräknas produktvis med en noggrannhet av cirka 950 produktgrupper och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som differensen mellan produktion och insatsförbrukning. På grund av revideringen finns det en differens mellan de uppgifter som beräknats med den gamla och de som beräknats med den nya metoden när det gäller volymutvecklingen av bruttonationalprodukten och dess delposter. Ändringarna kan vara stora särskilt på näringsgrensnivå. Dubbeldeflateringsmetoden tillämpas fr.o.m. år 2001 i de förnyade tidsserierna.

Eftersom man i samband med revideringen också justerat värdena i löpande priser, återspeglas justeringarna också i volymförändringarna, som således avviker från tidigare beräkningar.

Den tredje volymmetodändringen gäller beräkningen av hälsovård, utbildning och sociala tjänster samt obligatoriska trygghetsförsäkringar inom den offentliga sektorn, där man övergått till användning av prestationsindikatorer. Den nya metoden tillämpas fr.o.m. år 2001. Metoden gör det möjligt att mäta produktivitetsutvecklingen inom ovan angivna näringsgrenar. Den tidigare metoden baserade sig på deflatering av kostnader och på antagandet att produktiviteten är konstant.

Övriga ändringar

I samband med revideringen har en mängd andra metodändringar och preciseringar gjorts, som har påverkat BNP-nivåerna och dess delpostnivåer samt andra uppgifter i nationalräkenskaperna. Nivåjusteringar har bl.a. gjorts i tjänsteexporten fr.o.m. år 1999, vilket höjer nivån av den slutliga användningen och samtidigt av bruttonationalprodukten samt ökar bytesbalansens inkomster. Förändringen har också gjorts i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med tjänster. Nivåjusteringen grundar sig på Statistikcentralens utökade befogenheter för uppgiftsinsamling, som ger större möjligheter att jämföra källuppgifter inom olika statistikområden. Tack vare detta har man kunnat ge begreppet "Tjänsteexporten" en mer preciserad tolkning: exporten av företagstjänster har kompletterats med poster som man tidigare varit tvungen att allokera till företagens insatsförbrukning vid balanseringen av tillgång och efterfrågan i samhällsekonomin.

Justeringarna av exporten av tjänster ökade exporten under åren 1999-2004 med omkring 2-4 miljarder euro årligen. Hela exportnivån (varor och tjänster sammanlagt) steg under åren i fråga med 3-7,5 procent på grund av justeringarna.

Också tidsserierna i statistiken över skatter och avgifter samt tidsserierna i den offentliga sektorns EMU-underskott och bruttoskuld förändras till följd av revideringen. Uppgifterna i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med tjänster publiceras fr.o.m. år 2000.

Uppgifternas jämförbarhet med de tidigare publicerade

Vid användningen av statistiken är det på grund av metodändringen skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid uppgifternas jämförbarhet. De nationalräkenskapsuppgifter för år 2005 som publicerades 1.3.2006 är inte till alla delar jämförbara med de siffror som nu publiceras. Uppgifterna publiceras nu beräknade med den nya metoden fr.o.m. år 1975 till år 2004. Årsräkenskapernas nya tidsserier 1975-2004 ersätter de tidigare publicerade tidsserierna.

I kvartalsräkenskaperna införs den nya metoden för volymberäkningen och de reviderade nivåerna beträffande uppgifterna för det första kvartalet år 2006. Uppgifterna publiceras 9.6. 2006. Då produceras också uppgifterna för år 2005 enligt den nya metoden. De kvartalsvisa tidsserierna 1975-2004 är tillgängliga vid Statistikcentralen i början av april.

Uppgifterna om sektorräkenskaperna enligt de nya nivåerna för år 2005 publiceras 13.7.2006.

Förfrågningar:
Årsräkenskaper: Olli Savela (09) 1734 3316 och Eeva Hamunen (09) 1734 3385
Skatter och avgifter av skattenatur: Mika Sainio (09) 1734 2686
Den offentliga sektorns EMU-underskott och bruttoskuld: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262
Statistik över utrikeshandel med tjänster: Rami Peltola (09) 1734 3615

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar:
Metodbeskrivning: http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men_sv.html

Offentliggöranden av statistik i samband med meddelandet:
Skatter och avgifter av skattenatur 2004
De offentliga samfundens underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2004
Utrikeshandel med tjänster 2004