Pressmeddelande 13.11.2006

Lönesumman inom industrinäringarna ökade med en procent under juli-september

Enligt Statistikcentralen var lönesumman inom industrin under det tredje kvartalet 2006 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Jämfört med årets första och andra kvartal avtog tillväxten eftersom lönesumman inom industrin var i januari-mars samt i april-juni 4,4 procent större än året innan.

Då det gäller undernäringsgrenarna ökade lönesumman under det tredje kvartalet snabbast inom gruvdrift och utvinning av mineral (6,2 %), mineralframställning (5,1 %) samt tillverkning av maskiner och utrustning (4,4 %). Lönesumman krympte under juli-september inom flera industrinäringar. Inom textil- och beklädnadsvarutillverkning var lönesumman 5,5 procent och inom metallframställning 2,9 procent mindre än under jämförelseperioden året innan. Övriga näringsgrenar där lönesumman minskade var tillverkning av möbler (-2,4 %) och tillverkning av elektronik och elprodukter (-1,9 %).

Årlig förändring av lönesumman inom industrin efter näringsgren, 1:a, 2:a och 3:e kvartalet 2006, %

Näringsgren 1-3/2006 *) 4-6/2006 *) 7-9/2006 *)
Gruvdrift och utvinning av mineral 5,1 5,0 6,2
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 2,6 1,8 0,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkning samt tillverkning av läder och lädervaror -0,3 3,2 -5,5
Trä- och pappersindustrin 4,5 6,4 3,8
Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,6 1,0 0,4
Tillverkning av oljeprodukter, kemikalier, kemiska produkter och gummi- och plastvaror 1,2 1,0 0,5
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 7,9 7,1 5,1
Metallframställning 1,7 2,6 -2,9
Tillverkning av metallvaror 8,3 7,8 0,3
Tillverkning av maskiner och utrustning 7,7 6,9 4,4
Tillverkning av elektronik och elprodukter 3,1 2,5 -1,9
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 8,7 10,8 3,3
Tillverkning av möbler, övrig tillverkning och återvinning 4,6 4,1 -2,4
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 3,4 -0,2 2,0
Industrin totalt 4,4 4,4 1,1

*) Tre månaders glidning, t.ex. juli-september 2006 i förhållande till motsvarande period året innan. Källa: Statistikcentralen / Månadsgrafer över affärsverksamheten

Textilindustrin delad i företag med ökad och minskad lönesumma

Inom textil- och beklädnadsvarutillverkning minskade lönesumman med 5,5 procent i juli-september. Enligt Statistikcentralens analys Tillväxtöversikt minskade lönesumman bara hos mindre än hälften av företagen inom näringsgrenen, dvs. hos 45 procent minskade lönesumman under granskningsperioden. Analysen avslöjar att en del av företagen inom näringsgrenen hade en mycket kraftig stagnation: kvartalet med den sämsta utvecklingen bidrog till att näringsgrenens hela lönesumma blev negativ. Granskat efter storleksklass avvek de små och medelstora företagen inte nämnvärt från stora företag, dvs. inom alla storleksklasser var inverkan på förändringen i lönesumman negativ.

Inom gruvdrift stod de små företagen för tillväxten

Inom näringsgrenen gruvdrift och utvinning av mineral ökade lönesumman i juli-september med 6,2 procent från motsvarande period året innan. Enligt tillväxtöversikten påskyndar i synnerhet företagen med en tillväxt på mer än 15 procent på tillväxten inom näringsgrenen. Andelen sådana företag uppgick till nästan hälften av alla företag.

Sett efter storleksklass dominerar små företag med mindre än 50 anställda utvecklingen inom gruvdrift och utvinning av mineral. De här företagens inverkan på tillväxten inom hela näringsgrenen var 5,2 procentenheter. Sämst klarade sig medelstora företag som hade en negativ inverkan på tillväxten.

Inom maskin- och metallindustrin hängde framgången på de stora

Inom maskinindustrin visade de stora företagen en ökning av lönesumman och drog upp hela näringsgrenen till en klar tillväxt under juli-september. Inom tillverkning av maskiner och utrustning ökade också de små företagen näringsgrenens lönesumma, inom tillverkningen av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar hade däremot de små företagen en negativ effekt på tillväxten.

Inom tillverkning av metallvaror ökade lönesumman i juli-september med bara 0,3 procent från året innan. Inom denna näringsgren hade de stora företagen en negativ inverkan på förändringen inom näringsgrenen, men de små och medelstora företagen gjorde att hela näringsgrenen nätt och jämnt var på plus. Den goda utvecklingen inom små och medelstora företag återspeglas också av att 59 procent av alla företagen inom näringsgrenen ändå hade en ökning av lönesumman jämfört med motsvarande period året innan och 36 procent hade en tillväxt på 15 procent.

Effekten av företagens storleksklass på tillväxten inom näringsgrenen tillverkning av metallvaror, kvartalen I/2005-III/2006, %

Tillväxtöversikten produceras på uppdrag

Med hjälp av Statistikcentralens produkt Tillväxtöversiktär det möjligt att mer noggrant än tidigare analysera företagens lönesumma och omsättning i ett kort utvecklingsperspektiv samt strukturella förändringar inom olika näringsgrenar.

I Tillväxtöversikten tas kvartalsvis bland annat upp:
·  inverkan av olika stora företag på en näringsgrens tillväxt
·  tillväxtföretagens andel av hela företagsbeståndet inom en näringsgren
·  faktorer bakom konjunkturutvecklingen: är orsaken t.ex. till en långsam ökning den att bara några företags omsättning ökar kraftigt, medan andras visar en klar minskning
· utveckling av antalet företag med snabb resp. långsammare utveckling.

Tillväxtöversikten är en avgiftsbelagd produkt, som består av en Excel-fil med nyckeltal och diagram. Produkten kan också kompletteras med en noggrannare expertanalys. Översikten produceras varje kvartal på basis av uppgifter om omsättnings- och lönesummaindexen för hela landet samt de regionala eller företagsvisa konjunkturgraferna. Tillväxtöversikter kan beställas över olika näringsgrenar inom tillverkning, byggverksamhet, handel och service.

Källa:
Lönesumman inom industrin. Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, september. Statistikcentralen
Tillväxtöversikter. Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar:
Lönesumman inom industrin och analysen Tillväxtöversikt Kirsi Ristola, (09) 1734 2430, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Tillväxtöversikter Tiina Herttuainen (09) 1734 3619, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar:
Grafer över lönesumman www.tilastokeskus.fi/til/ktps
Tillväxtöversikter www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu