4.7.1996

Teollisuusyritysten käyttökate huippuvuoden 1989 tasoa

Suurten tehdasteollisuusyritysten käyttökatteen osuus liikevaihdosta kohosi viime vuonna huippuvuoden 1989 tasolle. Nettotulos kohosi reilusti jo kolmantena vuonna peräkkäin. Myös velkojen väheneminen ja omavaraisuusasteen nousu jatkuivat.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten tehdasteollisuusyritysten vuoden 1995 tilinpäätöstilastosta, jossa on mukana 197 suuryritystä. Niiden liikevaihto on 70 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta. Tilasto kuvaa yrityksiä, eikä siinä ole konsernitason tietoja.

Suurten tehdasteollisuusyritysten käyttökate 1989-95
verrattuna nettorahoituskuluihin (rahoituskulut- rahoitustuotot)

Kuvio

Suurille tehdasteollisuusyrityksille jäi nettotulosta käyttökatteesta rahoituskulujen, verojen ja poistojen jälkeen viime vuonna 17,4 miljardia markkaa eli 3,7 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulosta on parantanut metsä- ja metalliteollisuuden viennin nopea kasvu sekä rahoituskulujen supistuminen kaikilla toimialoilla.

Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli suurilla tehdasteollisuusyrityksillä viime vuonna 0,7 prosenttia. Se oli 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotista suurempi, mutta saman verran huippuvuotta 1989 pienempi. Korkokulut vähenivät ja korkotuotot lisääntyivät, mutta kurssivoittojen supistuminen kasvatti nettora- hoituskuluja. Pienimmät nettorahoituskulut olivat metallituoteteollisuuden ja elintarviketeollisuuden yrityksillä, suurimmat taas velkaisilla metsäteollisuusyrityksillä.

Korkeista rahoituskuluista huolimatta metsäteollisuuden suuryrityksillekin jäi nettotulosta viime vuonna 8,2 miljardia markkaa, 3,5 miljardia enemmän kuin vuonna 1994. Metalliteollisuusyritysten nettotulos oli 6,6 miljardia markkaa. Tu- lokset olivat voitollisia myös muilla suurteollisuuden toimialoilla.

Suurten tehdasteollisuusyritysten kannattavuus 1994- 95

Kuvio

Sijoitetulle pääomalle saatiin 11,1 prosentin tuotto. Metsäteollisuusyritykset saivat tuottoa 12,6 prosenttia ja metalliteollisuusyritykset 11,6 prosenttia.

Yritysten velkaantuneisuus väheni viime vuonna edelleen. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 85,3 prosenttia eli noin 9 prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Nettovelat, vieraan pääoman ja rahoitusomaisuuden erotus, olivat 29,7 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden rahoitustuloksella tehdasteollisuuden suuryritykset selviäisivät kokonaisveloistaan vajaassa kahdeksassa vuodessa. Metsäteollisuuden kokonaisvelat olivat edelleen liikevaihdon suuruiset ja nettovelat noin puolet liikevaihdosta. Metalliteollisuuden kokonaisvelat olivat noin 90 prosenttia liikevaihdosta ja nettovelat 19 prosenttia liikevaihdosta.

Suurten tehdasteollisuusyritysten omavaraisuusaste, oman pääoman ja varausten osuus taseen loppusummasta, oli viime vuonna 46,7 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 44 prosenttia. Omavaraisuutta lisäsi tilikauden hyvä tulos ja vieraan pääoman väheneminen. Metalliteollisuuden omavaraisuusaste oli 46,2 ja metsäteollisuuden 44,3 prosenttia.

Liikevaihtoa tehdasteollisuuden suuryritykset keräsivät 249,3 miljardia markkaa, 20 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Neljän suurimman toimialan eli metalli-, kemian-, metsä- ja elintarviketeollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto oli 237 miljardia markkaa vuonna 1995.

Suurilla tehdasteollisuusyrityksillä oli viime vuonna palveluksessaan 187 700 työntekijää. Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta kahdeksalla tuhannella, kun metalliteollisuusyritykset palkkasivat lisää työntekijöitä.

Teollisuuden tilinpäätöstilastoa on uudistettu ottamalla käyttöön uusi EU-säännösten mukainen toimialaluokitus.

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto, suuret yritykset (teollisuus ja rakentaminen) 1995
Lisätietoja: Marjatta Laine (90) 1734 3392

Taulukko