1.10.1996

Teleklusterin työvoima nuorta ja koulutettua
Miehet selvästi koulutetumpia kuin naiset

Teleklusterin työvoima on keskimääräistä nuorempaa ja koulutetumpaa. Miehet ovat teleklusterissa koulutetumpia kuin naiset, ilmenee Tilastokeskuksen tutkimuksesta, jossa on selvitetty teleklusterin ja perusmetalliklusterin koulutuspääoman kehitystä 1970-93.

Klusteri on avaintuotannon ympärille muodostunut yritysryväs, joka ulottuu verkostomaisesti yli toimialarajojen ja jossa keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitettavissa olevaa hyötyä.

Teleklusterin avaintuotantoa ovat teleoperointi ja telelaitteiden valmistus. Muita teleklusterin osia ovat muun muassa erityispanokset (esimerkiksi komponenttien ja materiaalien valmistus), lähialat (esimerkiksi tietoliikenteen vähittäiskauppa) ja liitännäispalvelut (koulutus ja tutkimus).

Teleklusteri työllisti vuonna 1993 yhteensä 44 500 henkilöä. Heistä yli puolet työskenteli klusterin avaintuotannossa eli teleoperoinnnissa ja telelaitteiden valmistuksessa. Tämän avaintuotannon työvoimasta reilu kolmannes oli naisia. Telelaitteiden viennin nopean kasvun ansiosta avaintuotannon työvoima väheni 1990-luvun alkuvuosina vain 9 prosenttia, kun samaan aikaan kaikkien työllisten määrä väheni viidenneksen. Klusterin työvoima väheni erityisesti teleoperoinnissa.

Työssäkäyvät naiset ovat keskimäärin hieman koulutetumpia kuin miehet. Teleklusterissa miehet ovat kuitenkin selvästi koulutetumpia. Klusterin avaintuotannossa kolmella neljästä oli vuonna 1993 jokin perusasteen jälkeinen tutkinto. Naisista se oli kahdella kolmasosalla, miehistä neljällä viidesosalla. Korkea-asteen tutkinto oli vain joka kymmenennellä naisella, miehistä noin joka neljännellä.

Teleklusterin työvoima on nuorempaa kuin koko työllinen tai teollinen työvoima keskimäärin. Klusterin avaintuotannon työvoimasta 75 prosenttia oli vuonna 1993 alle 45-vuotiaita, kun koko työllisestä työvoimasta alle 45-vuotiaita oli 64 prosenttia.

Vuosina 1990-93 teleklusterin avaintuotannosta poistuneista työllisistä 40 prosenttia oli saanut töitä klusterin ulkopuolelta vuoteen 1993 mennessä, työttömäksi oli joutunut vajaa kolmannes ja eläkkeelle oli siirtynyt joka kuudes. Klusterista poistuneet korkea-asteen tutkinnon suorittaneet olivat työllistyneet suhteellisen hyvin; ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneista reilu kaksi kolmannesta oli työllistynyt klusterin ulkopuolelle ja vain 5 prosenttia oli joutunut työttömäksi.

Työlliset sukupuolen ja iän mukaan 1993, %

Perusmetalliklusterissa naisia vain vajaa viidennes

Perusmetalliklusterissa työskenteli vuonna 1993 noin 72 000 henkilöä, joista vain 18 prosenttia oli naisia. Koko työllisestä työvoimasta naisia oli puolet ja teollisuuden työvoimastakin kolmannes.

Perusmetalliklusteri on muodostunut metallin valmistuksen ympärille. Avaintuotteita ovat muun muassa teräs, jaloteräs, kupari ja sinkki. Muita perusmetalliklusterin osia ovat erityispanokset (esimerkiksi malmikaivostoiminta), koneiden valmistus, lähialat (esimerkiksi kaivosteollisuus), asiakastoimialat (esimerkiksi laivojen valmistus) ja liitännäispalvelut (koulutus ja tutkimus).

Perusmetalliklusterissa naisten koulutustaso oli paljon alhaisempi kuin miesten. Naisista 59 prosentilla oli vuonna 1993 jokin perusasteen jälkeinen tutkinto, miehistä 76 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli 13 prosentilla perusmetalliklusterin naisista ja 20 prosentilla miehistä.

Vuosina 1985-93 alle 35-vuotiaiden osuus perusmetalliklusterin työvoimasta pieneni ja yli 45-vuotiaan työvoiman osuus kasvoi. Perusmetalliklusterin työvoima on vanhentunut enemmän kuin koko työllinen työvoima tai teollisuuden työvoima keskimäärin.

Vuosina 1990-93 perusmetalliklusterin työllisistä vaihtui yli puolet. Poistuneesta työvoimasta noin joka kolmas oli saanut työtä klusterin ulkopuolelta vuoteen 1993 mennessä; työttömyys oli kuitenkin hieman yleisempää. Joka kymmenes klusterista poistunut oli siirtynyt eläkkeelle. Parhaiten olivat työllistyneet korkea-asteen tutkinnon suorittaneet: esimerkiksi ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneista yli kaksi kolmannesta oli työllistynyt klusterin ulkopuolelle.

Lähde: Perusmetalli- ja teleklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1993. Tiedot saatavana myös Excel-taulukkoina opintoalan ja -asteen mukaan. Julkaisussa on tietoja myös suuralueittain ja ammateittain .
Lisätietoja: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Aila Repo 1734 3271, Tilastokeskus
ja Markku Lammi (09) 6099 0254, Etlatieto Oy