25.10.1996

Työttömyys laski 370 000:een, työllisyys ennallaan

Työttömien määrä laski syyskuussa alle 400 000:n ensimmäisen kerran sitten joulukuun 1992, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työttömänä oli syyskuussa 370 000 henkeä, 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien miesten määrä aleni lähes 30 000:lla ja naisten vajaalla 10 000:lla. Miesten työttömyys väheni muun muassa siksi, että heitä siirtyi työvoiman ulkopuolelle. Opiskelevien miesten määrä lisääntyi runsaalla 20 000:lla.

Työttömyysaste oli syyskuussa 15,1 prosenttia, 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden syyskuussa. Miesten työttömyysaste aleni 1,7 prosenttiyksikköä 14,7:ään ja naisten 0,8 prosenttiyksikköä 15,5 prosenttiin. Kausitasoitettu työttömyys väheni elokuusta syyskuuhun neljällä tuhannella.

Työttömistä 94 000 tuli julkisista ja muista palveluista ja 54 000 teollisuudesta. Rakentamisen työttömyysaste oli 20,8 prosenttia.

Taulukko

Nuorten työttömyys aleni viime vuodesta 15 000:lla. Syyskuussa oli alle 25-vuotiaita työttömänä 55 000 henkeä.

Työllisten määrä lisääntyi syyskuussa vain hieman verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla, mutta vähenivät jalostuksessa ja etenkin alkutuotannossa.

Naisten työllisyys kasvoi viime vuoden syyskuusta runsaalla 10 000:lla. Miesten työllisyys sen sijaan väheni hieman.

Kausitasoitettu työllisyys kasvoi elokuusta syyskuuhun kolmella tuhannella.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 9.-15. syyskuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Syyskuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 426 700 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli. Syyskuun työttömyysasteessa se oli ± 0,8 prosenttiyksikköä.

Lähde: Työvoimatutkimus, syyskuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228 ja Hannu Siitonen (09) 1734 3225

Kuva 1

Kuva 2
Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.