25.4.1996

Työllisyyden kasvu pysähtyi maaliskuussa

Työllisten määrä lisääntyi maaliskuussa vain hieman verrattuna viime vuoden maaliskuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat vähenivät alkutuotannossa, mutta lisääntyivät palvelutoimialoilla, ja siellä erityisesti palveluissa liike-elämälle.

Miesten työpaikat lisääntyivät runsaalla 10 000:lla, kun taas naisten työpaikat vähenivät hieman vuoden 1995 maaliskuusta.

Kausitasoitettuna helmikuusta maaliskuuhun työllisyys parani kolmella tuhannella ja työttömyys väheni parilla tuhannella.

Työttömiä oli maaliskuussa 419 000. Työttömien määrä oli suunnilleen sama kuin vuosi sitten. Työttömistä oli miehiä 53 ja naisia 47 prosenttia.

Maaliskuun työttömyysaste oli 17,1 prosenttia eli jokseenkin sama kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste pieneni vuodessa 1,1 prosenttiyksiköllä 17,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste sen sijaan kasvoi 1,3 prosenttiyksikköllä 16,7 prosenttiin. Nuoria oli maaliskuussa työttömänä 76 000.

Työvoiman muutokset 3/1995-3/1996

Työlliset, työttömät ja työvoimaan kuulumattomat

Työttömät 3/1991-2/1996

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuu- kausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 11-17. maaliskuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Maaliskuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 451 600 työtöntä.

Työttömyysastetta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon työvoimatutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli, joka oli maaliskuussa +0,7 prosenttiyksikköä.

Työvoimatutkimuksessa nuorten työttömyys oli maaliskuussa korkeampi kuin Työministeriön tilastossa. Ero selittyy osaksi sillä, että työvoimatutkimuksen tilastoihin sisältyy sellaisia koulutuksessa olevia nuoria työttömiä, jotka eivät vielä näy työministeriön työttömyystilastossa.

Lähde: Työvoimatutkimus, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (90) 1734 3225