3.6.1996

Kaupan myynti laski maaliskuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli maaliskuussa 4,6 prosenttia ja vähit- täiskaupan myynnin määrä 0,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 1995 maaliskuussa. Myynnin arvonlisäveroton arvo laski tukkukaupassa 4,2 prosenttia, mutta nousi vähittäiskaupassa 0,3 prosenttia. Ensimmäise- nä vuosineljänneksenä tukkukaupan myyntimäärä kasvoi 2,8 prosent- tia ja vähittäiskaupan 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 1995 vastaa- vaan ajanjaksoon. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Myyntilukuja pienensi se, että tämän vuoden maaliskuussa oli kaksi arkipäivää vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Kauppapäiviä oli tämän vuoden maaliskuussa yksi edellisvuotista vähemmän.

Tukku-

Alkuvuonna hitaasti kasvanut teollisuustuotanto on hillinnyt myös tuk- kukaupan kehitystä. Lähes kaikkien tukkukaupan toimialojen myynti- määrät laskivat maaliskuussa. Ainoastaan autotukkukaupan myynti kasvoi yhdeksän prosenttia. Vaikka polttoainetukkukaupan myynti vä- henikin seitsemän prosenttia, alalle kertyi myyntimarkkoja edellisvuo- tista enemmän. Tämä johtui hinnannoususta, joka aiheutui bensiinin vuodenvaihteen veronkorotuksesta ja maailmanmarkkinahinnan kallis- tumisesta. Yleistukkukaupan sekä rauta- ja rakennustarviketukkukau- pan myynnit laskivat kumpikin vajaat kahdeksan prosenttia. Koko vii- me vuoden ja tämän vuoden alun lisääntynyt investointitavaroiden tukkukauppa laski lähes kolme prosenttia.

Autojen vähittäiskaupan myyntimäärä nousi maaliskuussa kuusi pro- senttia ja koko ensimmäisellä vuosineljänneksellä 13 prosenttia. Eni- ten vähittäiskaupassa laskivat alkoholijuomien ja kemikaalituotteiden myynnit, kumpikin yhdeksän prosenttia. Alkoholin myyntiä on pienen- tänyt päivämatkoilta tuodut verottomat alkoholijuomat. Rauta- ja ra- kennustarvikekaupan myynti laski yli kuusi prosenttia. Valokuvaus-, optisen ja terveydenhoitoalan kaupan myynti lisääntyi eniten, lähes kahdeksan prosenttia maaliskuusta 1995.

Tavaratalojen, supermarkettien ja kioskien myynnit säilyivät viime vuo- den tasolla. Pienempien päivittäistavarakauppojen ja ruokatavaroiden erikoismyymälöiden myynti laski kolme prosenttia.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Petri Vänttinen (90) 1734 3552