6.6.1996

Kaksi miljoonaa aikuista opiskeli viime vuonna

Kaksi miljoonaa 18-64-vuotiasta opiskeli viime vuonna jossakin oppilaitoksessa tai koulutusorganisaatiossa taikka kartutti tietojaan ja taitojaan opiskellen ominpäin. Viidessä vuodessa osuus on lisääntynyt neljä prosenttiyksikköä. Erityisesti aikuisille järjestettyyn koulutukseen, aikuiskoulutukseen, osallistui 1,5 miljoonaa henkeä eli noin puolet 18- 64-vuotiaista.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksesta, jota varten haastateltiin 4 100 henkilöä viime syys-joulukuussa. He edustavat Suomessa pysyvästi asuvia 18-64-vuotiaita. Tutkimus on Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja työministeriön yhteishanke.

Työvoiman rakennemuutos näkyy osallistumisluvuissa

Suurin osa aikuiskoulutuksesta on ammattiin tai työhön liittyvää. Tällaisia opintoja harjoitti viime vuonna yhteensä miljoona henkeä eli 43 prosenttia 18-64-vuotiaasta työvoimasta. Osuus pysyi suunnilleen ennallaan vuodesta 1990.

Työvoimarakenteen muutokset 1990-luvulla heijastuvat aikuiskoulutuslukuihin. Työttömien määrän lisäys on vähentänyt koulutusta saaneiden osuutta, koska suurin osa aikuiskoulutuksesta tapahtuu työpaikoilla.Työssäkäyvien osallistuminen ammattiin tai työhön liittyviin aikuisopintoihin lisääntyi vuodesta 1990 vuoteen 1995 viisi prosenttiyksikköä. Viime vuonna työssäolleista puolet osallistui tällaiseen koulutukseen.

Aikuiskoulutukseen

Eniten ammattiin tai työhön liittyvää aikuiskoulutusta saavat koulutetut, hyvässä ammattiasemassa olevat keski-ikäiset. Vuoden 1990 jälkeen koulutukseen osallistumistaan ovat työllisistä eniten lisänneet työntekijät ja maatalousyrittäjät, sen sijaan muiden yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden osallistuminen on vähentynyt. Maatalousyrittäjien osallistumisaktiivisuuden kasvu selittyy sillä, että heille järjestettiin viime vuonna runsaasti EU-koulutusta.

Palkansaajia vähemmän - yhä useampi henkilöstökoulutuksessa

Kuten ammattiin ja työhön liittyvässä koulutuksessa, myös henkilöstökoulutuksessa palkansaajarakenteen muutos vaikuttaa osallistumislukuihin. Palkansaajia oli viime vuonna yli 300 000 vähemmän kuin vuonna 1990. Tutkimukseen vastanneista palkansaajista 52 prosenttia oli ollut henkilöstökoulutuksessa eli työnantajan tukemassa koulutuksessa. Vuonna 1990 henkilöstökoulutusta oli saanut 47 prosenttia palkansaajista.

Työnantajan tukema koulutus on suurimmaksi osaksi toimihenkilökoulutusta. Ylemmistä toimihenkilöistä osallistui viime vuonna henkilöstökoulutukseen 69 prosenttia, alemmista toimihenkilöistä 58 prosenttia. Työntekijöiden osallistuminen henkilöstökoulutukseen lisääntyi kuitenkin eniten. Kaikista 18-64- vuotiaista työntekijäpalkansaajista kolmasosa sai tämäntyyppistä koulutusta viime vuonna, viisi vuotta aiemmin noin neljäsosa.

Naiset osallistuvat aikuiskoulutukseen enemmän kuin miehet, eikä sukupuolten välinen osallistumisero ole juurikaan muuttunut vuoteen 1980 verrattuna.

Työpaikkakoulutusta eniten

Työpaikalla saatu koulutus on yleisin aikuiskoulutusmuoto. Työllisistä vajaa kolmasosa eli noin 600 000 henkeä osallistui tällaiseen koulutukseen viime vuonna. Noin 400 000 henkeä osallistui erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin. Täydennyskoulutusta järjestävissä yrityksissä opiskeli runsaat 200 000 henkeä.

Kansalaisopistoissa tietojaan ja taitojaan kohensi yli 400 000 aikuisikäistä. Ammatillisten oppilaitosten erityisesti aikuisille järjestetyssä koulutuksessa oli noin 300 000 henkeä. Yhtä suuri joukko sai järjestökoulutusta. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutuspalveluja käytti yli 100 000 henkeä. Autokouluissa opetusta sai runsaat 100 000.

Yli 60 000 henkeä sai viime vuonna koulutusta ulkomailla. Joskus elämässään ulkomailla oli opiskellut 15 prosenttia aikuisikäisistä.

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 1995. Tilastokeskus
Aikuiskoulutustutkimus 1995:n aineistosta julkaistaan vuosina 1996-98 useita artikkeleja ja tutkimusraportteja.
Lisätietoja: Irja Blomqvist (90) 1734 3221 ja Matti Simpanen (90) 1734 3512.