13.1.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen vahva vuonna 1997

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana koko vuoden 1997. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli korkeimmillaan huhtikuussa 17,1 ja alimmillaan elokuussa 12,7. Joulukuussa indikaattori oli 14,2. Väestöryhmistä tyytyväisimpiä olivat joulukuussa palkansaajat ja yrittäjät, vähiten tyytyväisiä maatalousyrittäjät ja työttömät. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 15. - 22. joulukuuta 1 600 Suomessa asuvaa henkilöä.

Suomalaisten kuluttajien talousnäkymät olivat kansainvälisesti verrattuna hyvin valoisia. Lokakuussa EU-maista vain Irlannissa luottamusindikaattorin arvo oli korkeampi, 20. EU-maiden keskimääräinen lukema oli negatiivinen, -8.

Yli puolet suomalaisista arvioi joulukuussa maan talouden parantuneen vuoden takaisesta. Lähes yhtä moni uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Useampi kuin joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Vain noin kymmenesosalla oli kielteinen näkemys oman tai maan talouden kehityksestä.

Kuluttajien näkemykset taloustilanteesta, joulukuu 1997
Osuus vastaajista, %
Parempi Sama Huonompi Ei osaa
sanoa
Yhteensä
Oma taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 23 62 15 0 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 23 65 8 4 100
Suomen taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 55 34 9 2 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 43 42 9 6 100

Kotitalouksien rahatilanne pysyi vakaana koko vuoden 1997. Joulukuussa 44 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Lähes joka toinen kotitalous oli kyennyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kolme sadasta oli joutunut tekemään velkaa.

Asunnon ostoaikomuksia seuraavan 12 kuukauden aikana oli viime vuonna joka kuukausi 5 - 6 prosentilla kotitalouksista. Auton ostoa puolen vuoden kuluessa suunnitteli joulukuussa edelleen joka kymmenes kotitalous kuten aikaisempinakin kuukausina. Myös muut hankinta-aikeet pysyivät vakaina vuonna 1997, samoin suunnitelmat lomamatkoista.

Puolet vastaajista piti joulukuussa ajankohtaa huonona säästämiselle. Kaksi kolmasosaa aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä kuusi kymmenestä säästää velanhoitoon ja yhtä moni "pahan päivän varalle". Kaksi kolmasosaa vastaajista piti luotonottoa edullisena ja 12 prosenttia aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus

Lähde: Kuluttajabarometri, joulukuu 1997. Tilastokeskus