16.1.1998

Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225,
Salme Kiiski (09) 1734 3230, Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

>Palvelut, teollisuus ja liikenne työllistivät joulukuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 1 854 000 eli runsaat 70 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työpaikat lisääntyivät julkisissa ja muissa palveluissa, teollisuudessa ja liikenteessä.

Työttömiä oli joulukuussa 321 000, 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste, työttömien osuus työvoimasta, oli 12,9 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 1996 joulukuussa. Miesten työttömyysaste oli 12,6 ja naisten 13,1 prosenttia.

Työttömyys väheni eniten rakentamisessa. Työttömyysaste oli kuitenkin rakennusalalla edelleen korkein, 18,5 prosenttia.

Nuorten, 15 - 24-vuotiaiden, työttömyysaste oli 21,9 prosenttia. Koko 644 000 nuoren ikäryhmästä oli työttömänä 8,7 prosenttia.

Kausitasoitettu työttömyysaste oli 13,1 prosenttia ja se laski marraskuusta 0,3 prosenttiyksikköä.

Työvoiman muutokset 12/1996 - 12/1997, 1 000 henkeä

Joulukuu Marraskuu Joulukuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 12/96 - 12/97
Työlliset palkansaajat 1 779 1 823 1 854 4,2
jalostus 515 511 547 6,2
palvelualat 1 228 1 275 1 272 3,6
muut toimialat 36 37 35 -1,7
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 320 336 319 -0,2
Työlliset yhteensä 2 098 2 160 2 177 3,7
Työttömät yhteensä 371 328 321 -13,4
alle 25-vuotiaat 58 50 56 -2,5
Työttömyysaste, % 15,0 13,2 12,9 -2,1 1
alle 25-vuotiaat, % 25,9 20,3 21,9 -4,0 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 386 1 380 1 372 -1,0
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Työttömien lisäksi joulukuussa oli 118 000 henkeä, jotka olisivat voineet ottaa työtä vastaan mutta eivät etsineet sitä. Näistä piilotyöttömistä 21 000 henkeä ei hakenut töitä sen vuoksi, että he arvelivat työnhaun tuloksettomaksi. 97 000 ei etsinyt työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkin muun syyn takia. Kumpikin ryhmä tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi. Kaikkiaan työvoimaan kuulumattomia 15 - 74-vuotiaita oli 1 372 000 henkeä.

Osa-aikatyössä oli joulukuussa 261 000 henkeä. Heistä 88 000 olisi halunnut tehdä kokoaikatyötä.

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuksia. Vaikka suurin osa uudistuksen vaikutuksista on ennakoitu ja korjattu vuoden 1996 joulukuun lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu edelleen jossain määrin epävarmaa. Lopulliset vuotta 1996 koskevat korjatut luvut julkaistaan keväällä 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia.

Viime vuonna työllisyyskehitystä arvioitiin ensi sijassa palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto viime vuoden alusta vaikeutti erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 8. - 14. joulukuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Joulukuun työttömyysasteen luottamusväli on plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä.

Työministeriön työttömyysluvut

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Sen tiedot kertovat työttömien työnhakijoiden määrän kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Työministeriö julkaisee joulukuun tiedot samana päivänä kuin Tilastokeskus.

Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat tasoltaan muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia.

Lähde: Työvoimatutkimus,joulukuu 1997. Tilastokeskus