22.1.1998

Lisätietoja: Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Salme Kiiski (09) 1734 3230
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työpaikkoja 45 000 lisää viime vuonna

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 1 845 000, mikä on 45 000 eli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Vuoden loppupuolella työpaikat lisääntyivät nopeammin kuin alkuvuonna. Suhteellisesti eniten, 13 prosenttia, työpaikat lisääntyivät rakentamisessa. Koulutus-, terveys- ja päivähoitopalveluissa työpaikat lisääntyivät yhteensä 15 000:lla eli 5 prosenttia.

Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 367 000, yli 30 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste, työttömien osuus työvoimasta, pieneni 1,3 prosenttiyksikköä 14,5 prosenttiin. Miesten työttömyysaste oli viime vuonna 14 ja naisten 15 prosenttia.

Rakennusalan työttömyys väheni vuodessa lähes viidenneksen 21 prosenttiin. Julkisten ja muiden palveluiden työttömyysaste oli viime vuonna 12 prosenttia. Teollisuudessa, liikenteessä ja kaupassa työttömiä oli 7 - 10 prosenttia alan työvoimasta.

Nuorten työttömyysaste aleni vuodesta 1996 viime vuoteen prosenttiyksikön 27 prosenttiin. Koko 640 000 nuoren ikäryhmästä oli viime vuonna työttömänä keskimäärin 12 prosenttia.

Työvoima ja sen muutokset vuosina 1996 ja 1997, 1 000 henkeä

MUUTOS MUUTOS, %
1996 1997 1996 - 97 1996 - 97
Työlliset palkansaajat 1 800 1 845 45 2,5
jalostus 524 540 16 3,0
palvelualat 1 232 1 264 32 2,6
muut toimialat 44 41 -3 -6,8
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 327 323 -4 -1,2
Työlliset yhteensä 2 127 2 170 43 2,0
Työttömät yhteensä 400 367 -33 -8,2
15 - 24-vuotiaat 74 78 4 5,7
Työttömyysaste, % 15,8 14,5 .. -1,3 1
15 - 24-vuotiaat, % 28,1 26,8 .. -1,3 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 322 1 325 3 0,2
Muutosprosentit laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Palkansaajista oli osa-aikatyössä viime vuonna keskimäärin 195 000 eli 11 prosenttia. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 340 000 henkeä, 18 prosenttia palkansaajista.

Piilotyöttömiä oli viime vuonna keskimäärin 88 000. Heistä 18 000 ei etsinyt työtä sen vuoksi, että katsoi työnhaun turhaksi. Piilotyöttömät eivät tilastossa kuulu työvoimaan.

Työvoimatutkimus uudistettiin vuonna 1997

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuksia. Vaikka suurin osa tehdyn uudistuksen vaikutuksista on korjattu vuoden 1996 lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu edelleen jossain määrin epävarmaa. Lopulliset arviot uudistuksen vaikutuksista julkaistaan keväällä 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on tuloslukujen arvioinnissa otettava huomioon myös satunnaisvaihtelu. Vuositietojen suhteellinen keskivirhe on työllisten luvulle noin 0,5 prosenttia ja työttömien luvulle noin 1 prosentti.

Lähde: Työvoimatutkimus 1997. Tilastokeskus