Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Jan Moilanen 09 1734 2723
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Asuinrakentamisen kasvu hiipunut

Valmistuneiden asuinrakennusten määrä kasvoi alkuvuodesta 2011. Kasvua kerrytti valtion vahva tuki vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotannossa. Voimakkaimman kasvun taittuminen havaittiin tilastoista kuitenkin jo vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin rakennusaloitusten sekä rakennuslupien kuutiomäärät vähenivät vuotta edeltävään tilanteeseen verrattuna merkittävästi.

Uudisrakentamisen määrä kasvoi maltillisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Reilun kahden prosentin kasvu muodostui pääasiassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakentamisesta. Asuinrakentamisen volyymin kasvu on vuoden 2010 pyrähdyksestä hiipunut lähes tyystin.

Koko rakennusalan työllisyyskehitys on suhteellisen tasaista, mutta kohentunut selvästi maa- ja vesirakennusalalla, jolla työskentelee joka kymmenes koko alan työvoimasta. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä selvästi, noin 16 prosenttia, enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusalan suotuisa työllisyyskehitys ilmeni myös työttömien määrässä, joka pieneni reilulla viidellä prosentilla vuoden 2011 loka-joulukuussa.

Uudisrakentamisen tehdyt työtunnit olivat loivassa laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä mutta korjausrakentamisen työtunnit kasvoivat hieman. Kokonaisuudessaan ammattirakentajien työtunnit kasvoivat vuonna 2011 noin 3,6 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Sivun alkuun

Asuntotuotanto vuosina 2009–2012

Vuonna 2011 valmistui ennakollisten tietojen mukaan n. 31 400 uutta asuntoa. Niistä yli puolet, noin 51 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, 35 prosenttia oli omakotiasuntoja ja 12 prosenttia rivitaloasuntoja. Vuoden 2011 aikana valmistui noin viidenneksen enemmän asuntoja kuin edeltävänä vuonna. Asuntojen tuotanto vuoden viimeisellä neljänneksellä ei juuri eronnut vuotta aiemmasta. Loka-joulukuussa valmistuneita asuntoja oli yhteensä 8 300.

Vuoden 2011 aikana talonrakentaminen aloitettiin 32 186 kohteessa. Aloituksien määrä väheni vuositasolla noin viisi prosenttia. Aloitusten väheneminen kiihtyi vuoden 2011 loppua kohden, jolloin aloituksia oli jo 11 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen.

Valtion vahva elvytys esti asuntorakentamisen romahtamisen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tuona aikana rakennusaloituksista lähes joka toinen oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella toteutettua tuotantoa. Kokonaisuudessaan tuella aloitettuja asuntoja kertyi noin 26 000 asuntoa.

Sittemmin tuettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen aloitukset ovat vähentyneet noin 8 500 asuntoon vuonna 2011, ja vuodelle 2012 ennakoidaan 6 500 ARA-tuetun asunnon aloitusta. Rakennusteollisuus RT arvioi uusia asuinrakennusten aloituksia syntyvän vuonna 2012 noin 28 000 asuntoa, mikä olisi noin kymmenyksen vähemmän kuin edellisvuonna.

Rakennuslupakuutioita myönnettiin vuonna 2011 noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kuutiomäärien muutos kuitenkin kääntyi voimakkaaseen laskuun vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, jolloin myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni noin 20 prosenttia verrattuna vuoden aiempaan ajankohtaan.

Kuvio 1. Asuntotuotanto 2000–2011 neljänneksittäin, kappaletta

Sivun alkuun

Maa- ja vesirakentaminen elpyy

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Toimialan liikevaihto elpyi kahden kehnomman vuoden jälkeen.

Kuvio 2. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihtoindeksin vuosimuutos, % 1)

1) muutos on laskettu alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma nousi vuoden 2012 tammikuussa 6,1 prosenttia vuotta edeltävään ajankohtaan verrattuna. Vielä vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä palkkasumman kasvu oli vajaan prosentin tuntumassa.

Myynnin määrä on myös lähtenyt kasvuun. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä myynnin määrä kasvoi vuotta edeltävästä noin 1,7 prosenttia. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdosta myyntihintojen muutosten vaikutukset.

Sivun alkuun

Rakennuskustannusten nousu jatkuu

Rakennuskustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2012 helmikuussa. Rakentamisen tuotannontekijöistä työn kustannus nousi 2,1 prosenttia, tarvikkeet 3,1 prosenttia ja muut panokset 6,0 prosenttia.

Kuukauden ajalla, tammikuuhun verrattuna, kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia. Työpanokset pysyivät ennallaan tarvikehintojen noustessa 0,4 prosenttia, Muiden tuotannontekijöiden kustannukset kasvoivat noin 1,3 prosenttia.

Vuoden 2011 helmikuusta vuoden 2012 helmikuuhun tarvikekustannuksista kohosivat eniten rakennusteknisten töiden tarvikkeet, 4,0 prosenttia. LVI-tarvikkeille kertyi hinnannousua 1,7 prosenttia, sähkötarvikkeille 1,8 prosenttia ja maalaustarvikkeille noin 2,5 prosenttia.

Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi, tarvikehinnat

Maarakentamisen kustannukset jatkoivat myös kasvuaan. Maarakennuskustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat 7,3 prosenttia tammikuussa 2012. Erityisesti kasvua oli päällysteiden hinnoissa, jotka ovat kasvaneet vuositasolla yli 15 prosenttia. Taustalla vaikuttivat bitumi- ja muovituotteiden voimakas hinnannousu. Maarakennusalan konekustannukset niin ikään kasvoivat. Kasvua kertyi vuoden aikana 6,0 prosenttia.

Sivun alkuun

Uudisrakentamisen kasvua lähinnä varastorakentamisessa

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi vuoden 2011 loka-joulukuussa noin 2,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Asuinuudisrakentamisen volyymi muuttui vain hieman, noin 0,2 prosenttia. Volyymin kasvu muodostui pääasiassa muiden kuin asuinrakennusten, kuten teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten lisääntyneestä rakentamisesta.

Kuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit

Volyymin supistumista vuoden 2011 joulukuussa tilastoitiin ainoastaan julkisten palvelutilojen rakentamisessa. Teollisuusrakentamisen volyymi kasvoi lähes 26 prosenttia, toimistorakentamisen volyymi noin 23 prosenttia ja varastorakentamisen volyymi noin 53 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kuvio 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kuukauden muutos, joulukuu 2011

Sivun alkuun

Maa- ja vesirakennusalalla työllisyystilanne parantui

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Talonrakentamisen työllisten määrä pysyi ennallaan. Rakennusalan työllisistä noin 37 prosenttia työskentelee talonrakentamisessa, 11 prosenttia maa- ja vesirakentamisessa ja 52 prosenttia erikoistuneessa rakennustoiminnassa.

Sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen työllisten ansiotasot kasvoivat neljännellä neljänneksellä 3,2 prosenttia.

Kuvio 6. Talonrakennusalan työllisten määrä ja ansiotaso, vuosimuutokset, IV/2011

Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana Työministeriön työnvälitystilaston mukaan talonrakentamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa avoimia työpaikkoja oli 2 500 kappaletta. Tämä oli noin 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Sivun alkuun

Uudisrakentamisen työtunnit jatkavat laskuaan

Rakentamisen tehdyt työtunnit laskivat vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laskua kertyi 0,7 prosenttia. Erityisesti uudisrakentamisen tunnit vähenivät korjausrakentamisen tuntien pysyessä ennallaan. Vuoden 2011 loka-joulukuussa sekä uudis- että korjausrakentamisessa tehtiin töitä yhteensä noin 73,1 miljoonaa tuntia, josta oli uudisrakentamista 34,2 miljoonaa tuntia.

Vuodesta 2010 vuoteen 2011 ammattirakentajien työtunnit kasvoivat 11 miljoonaa tuntia eli noin 3,6 prosenttia.

Kuvio 7. Talonrakennusalan ammattirakentajien työtunnit 2008–2011, milj. tuntia

Sivun alkuun

Rakentamisen toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Tilastokeskus
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asuntomarkkinakatsaus, http://www.ara.fi/default.asp?node=1636&lan=fi
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus http://www.rakennusteollisuus.fi/RT/Tilastot+ja+julkaisut/RT%3an+suhdannekatsaukset/

Kuviot
Kuvio 1. Asuntotuotanto 2000–2011 neljänneksittäin, kappaletta
Kuvio 2. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihtoindeksin vuosimuutos, % 1)
Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi, tarvikehinnat
Kuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit
Kuvio 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kuukauden muutos, joulukuu 2011
Kuvio 6. Talonrakennusalan työllisten määrä ja ansiotaso, vuosimuutokset, IV/2011
Kuvio 7. Talonrakennusalan ammattirakentajien työtunnit 2008–2011, milj. tuntia


Päivitetty 22.3.2012