Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Raakaöljyyn liittyvät riskit ovat suuria

  1. Kiinalla kaksinkertainen öljyintensiteetti
  2. Raakaöljyn reaalihinta ennätyskorkea
  3. Öljykriisi uhkaisi maailmantalouden elpymistä
  4. Öljyn kallistuminen vaikuttaa eniten USA:han

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Paavo Suni on kansainvälisen talouden tutkija ETLAssa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 2/2012.

Iranin ydinohjelmaan liittyvä aseellisen konfliktin uhka ja öljyn tarjontaongelmat mm. kauppasaarron takia ovat nostaneet raakaöljyn hintaa tuntuvasti viime kuukausina. Tilanteen kärjistyminen nostaisi hintaa huomattavasti vielä nykyisestä, mikä pysäyttäisi odotetun teollisuusmaiden elpymisen, arvioi Paavo Suni.
______________________

Raakaöljyn hinnasta tuli yksi keskeisimmistä maailmantalouden riskeistä 2000-luvulla. Tämä johtui geopoliittisten öljyn tarjontaan liittyvien riskien kasvusta ja etenkin kehittyvien maiden kuten Kiinan nopeasti lisääntyneestä raakaöljyn kysynnästä. Kiinan osuus maailman öljynkulutuksesta vuonna 1990 oli 3,5 prosenttia. Vuonna 2000 se oli 6,2 prosenttia ja viime vuonna osuus kohosi jo lähes 11 prosenttiin.

Kiinan raakaöljyn kysyntä nousi vuositasolla mitattuna myös talven 2008  –  09 taantumassa toisin kuin maailmassa keskimäärin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa öljyn kysyntä supistui vuosina 2008 – 09 noin 9 prosenttia. Euroalueen kysyntä oli kääntynyt laskuun jo vuonna 2006. Kulutus supistui käänteen jälkeen yhtäjaksoisesti vuoteen 2010 asti yhteensä lähes 9 prosenttia. Euroalueen kulutus on ilmeisesti vähentynyt edelleen viime vuonna ja pysyy tänäkin vuonna vaimeana.

Yhdysvaltojen ja euroalueen erilaista öljyn kulutuskäyttäytymistä selittävät Yhdysvaltojen euroaluetta vahvempi talouskasvu ja erilainen lopputuotteiden veropolitiikka. Yhdysvalloissa verotus on kevyttä, kun taas euroalueella ja EU-maissa laajemminkin on pyritty edistämään energian säästöä ja hidastamaan kulutuksen kasvua kireän verotuksen avulla.

Kuvio 1. Eräiden alueiden osuus maailman raakaöljyn kysynnästä

Lähde: BP, IEA, ETLA

Kiinalla kaksinkertainen öljyintensiteetti

Raakaöljyn kysynnän maailmanlaajuinen kasvu on jatkunut, vaikka öljyn käyttö on tehostunut 1970-luvun öljykriisien jälkeen niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissäkin maissa. Kiinan niin sanottu öljyintensiteetti, eli öljyn käyttö tuotettua yksikköä kohden, on alentunut teollisuusmaitakin ripeämmin. Tuotantorakenteen modernisoituminen ja tekninen kehitys erityisesti 1980- ja 1990-luvulla edesauttoivat kehitystä. Trendi on jatkunut vahvan talouskasvun tukemana 2000-luvulle saakka.

Kiinan öljyintensiteetti on nopeasta pienenemisestä huolimatta kuitenkin edelleen noin kaksinkertainen teollisuusmaihin verrattuna. Yhdysvalloissa intensiteettitaso on noin puolet korkeampi kuin Saksassa. Suomen intensiteetti on muita euromaita korkeampi.

Raakaöljyn käytön tehostumisesta huolimatta öljyn globaali kysyntä vuonna 2011 oli 14 prosenttia suurempi kuin 10 vuotta aiemmin. Kysynnän kasvu hidastui taantumasta huolimatta vain vähän. Edellisen 10-vuotisperiodin lisäys kysynnässä oli noin 16 prosenttia. Öljyn kysynnän tyydyttäminen ei ole käynyt helposti 2000-luvulla. Öljymarkkinat ovat olleet kireät ja vahva talouskasvu yhdistyneenä riskien nousuun öljyntuottajamaissa on merkinnyt raakaöljyn hinnan rajua nousua ja ajoittain hyvin suurta hintavaihtelua.

Raakaöljyn (Brent-laatu) hinta oli viime vuonna 4,6-kertainen vuoteen 2001 verrattuna. Öljy on kallistunut ja hinnat ovat vaihdelleet suuresti kun raakaöljyn hinnan muutokset ovat vaikuttaneet kysyntään ja tarjontaan lyhyellä aikavälillä vain vähän. Öljyn kallistuminen on kuitenkin pidemmällä aikavälillä lisännyt raakaöljyn tarjontaa ja varantoja olennaisesti. Kun kallis öljy on nopeuttanut tuotantoteknologian kehittymistä, se on tehnyt vaikeasti hyödynnettävistä tai muuten kalliista esiintymistä kannattavia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.4.2012