Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 124 euroa vuonna 2022

tiedote | Kuntasektorin palkat 2022

Muutos

Kuntasektorin palkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 124 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Naisten mediaaniansiot olivat 3 064 ja miesten 3 504 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin palkansaajista 81 % oli naisia.

Keskeisiä poimintoja

 • Säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 124 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Säännöllisten ansioiden keskiarvo oli 3 406 ja kokonaisansioiden 3 540 euroa kuukaudessa.
 • Sairaanhoitajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 302 euroa ja lähihoitajien 3 015 euroa kuukaudessa. Lääkärit (yleis-, yli- ja erikoislääkärit) ansaitsivat 6 589 euroa kuukaudessa. 
 • Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 754 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 148. 
 • Lastentarhanopettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 960 euroa ja päiväkotien lastenhoitajien 2 461 euroa kuukaudessa.
 • Kuntasektorilla työskenteli noin 4 400 tuntipalkkaista palkansaajaa. Keskimääräinen säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli 15,97 euroa.

Kuntasektorin palkansaajista valtaosa työskentelee kolmella päätoimialalla

Kuntasektorilla tehtäväkohtaisen palkan eli ns. peruspalkan keskiarvo oli 2 895, säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo 3 406 ja kokonaisansioiden 3 540 euroa kuukaudessa. Tällöin kokonaisansioista oli keskimäärin 511 euroa säännöllisiä ja 134 euroa ei-säännöllisiä lisiä.

Kuntasektorin palkansaajista valtaosa, 89 %, työskenteli terveys- ja sosiaalialipalvelujen, koulutuksen tai julkisen hallinnon päätoimialoilla. Tarkemman toimialan mukaan vuonna 2022 kuntasektorin palkansaajista 29 % työskenteli terveyspalvelujen toimialalla, 21 % koulutuksen alalla, 21 % sosiaalihuollon avopalveluissa, 9 % julkisen hallinnon toimialalla ja 9 % sosiaalihuollon laitospalveluissa.

Vuoden 2023 alussa noin puolet kuntasektorin palkansaajista siirtyi hyvinvointialueiden palvelukseen. Terveyspalvelut ja sosiaalihuollon laitospalvelut siirtyivät käytännössä kokonaan hyvinvointialuehallintoon. Kuntasektorille jäivät koulutuksen toimiala ja yli puolet sosiaalihuollon avopalveluista, koska lasten päivähoito määrittyy tälle toimialalle. Myös julkisesta hallinnosta enemmistö jäi kuntasektorille.

Hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijöiden säännölliset ansiot 2 664 euroa kuussa

Vuonna 2022 kuntasektorin palkansaajista 67 % määrittyi hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöihin, terveydenhuollon asiantuntijoihin tai erityisasiantuntijoihin sekä opettajiin ja muihin opetusalan erityisasiantuntijoihin ammattiluokituksen 2-numerotasolla tarkasteltaessa.

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja lähihoitajat, ovat kuntasektorin suurin ammattiryhmä, neljäsosa sektorin palkansaajista. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 2 664 euroa kuukaudessa. Terveydenhuollon asiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 205 euroa kuukaudessa. Ryhmään määritellään esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt.

Terveydenhuollon erityisasiantuntijoiden, joihin muun muassa lääkärit, osastonhoitajat ja hammaslääkärit kuuluvat, säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 5 430 euroa. Opettajien ja muiden opetusalan erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 730 euroa kuukaudessa.

Yksittäisten ammattiryhmien palkkoja kohtaan paljon kiinnostusta

Joidenkin yksittäisten ammattiryhmien ansiot herättävät paljon mielenkiintoa. Sairaanhoitajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 302 euroa ja lähihoitajien 3 015 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Lääkärit (yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit) ansaitsivat 6 589 euroa.

Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 754 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 148. Lastentarhanopettajien ansiot olivat 2 960 ja päiväkotien lastenhoitajien 2 461 euroa vuonna 2022.

Tilastokeskuksen tietokantataulukoista löytyvät ammattiryhmäkohtaiset tiedot ansioista. Ammattiluokitussivulta sekä luokitusten hakusanapalvelusta saa lisätietoja eri ammattien luokittelusta.

Kuntasektorilla tuntipalkkaisia vain vähän

Kuntasektorin tuntipalkkaisilla säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli 15,97 euroa vuonna 2022. Se pitää sisällään aikatyön ja urakkatyön ansiot, ilta- ja yötyölisät, vuoro- ja lauantaityökorotuksen sekä sunnuntaityökorotuksen. Tuntipalkkaisista noin 15 % oli naisia. Naisten keskituntiansion mediaani oli 15,52 ja miesten 16,04 euroa.

Vuonna 2022 tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kuntasektorilla noin 4 400 ja määrä laskee vuosittain. Hieman yli neljännes kuntasektorin tuntipalkkaisista työntekijöistä toimi kiinteistön- ja maisemanhoidon tehtävissä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla. Yleisin ammattiryhmä oli rakennustyöntekijät ja yleisin ammatti oli kirvesmies.

Kuntapalkat perustuvat lokakuulta kerättävään kokonaisaineistoon

Kuntasektorilla oli vuonna 2022 kuukausipalkkaisia pääpalvelussuhteessa olevia palkansaajia lähes 439 000, joista osa-aikaisia oli 15 %. Tilaston palkkatiedot lasketaan kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Palkka-aineisto on kokonaisaineisto, joka perustuu kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättäviin tietoihin. Tilastosta jää vuosittain puuttumaan muutama tuhat palkansaajaa niiltä työnantajilta, joiden tietoja ei ole saatu.

Kuntasektorin palkat 2022 -tilasto oli määrä julkistaa 27.4.2023, mutta Tilastokeskus joutui siirtämään julkaisemista neljä kertaa. Tilaston merkittävä myöhästyminen johtui siitä, että Tilastokeskus ei ollut saanut tilaston laadun kannalta kaikkea tarvittavaa aineistoa.

Tilasto kuvaa lokakuussa ansaittuja ansioita. Mikäli työntekijälle on maksettu lokakuussa kuukautta pidemmältä ajalta olevia palkkaeriä, huomioidaan näistä vain yhden kuukauden osuus. Takautuvat, mutta lokakuussa maksetut palkkaerät jäävät tilaston ulkopuolelle.

Kuntasektori jakautui kahtia vuonna 2023

Kuntasektorilla tapahtui rakenteellinen muutos vuoden 2023 alussa, kun valtaosa sote- ja pelastustoimesta siirtyi 21 hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 palkkatiedot Tilastokeskus kerää koko paikallishallinnosta ja palkkatietoja tullaan vuonna 2024 julkistamaan koko paikallishallinto-sektorilta sekä eritellysti kunnista, kuntayhtymistä, hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymistä.

Muutos

Kuntasektorin palkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattinimike
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Toimialaluokitus 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattinimike
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.kunnat@stat.fi
Heli Udd
yliaktuaari
029 551 3522
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.