De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Bostadsinkomst

Bostadsinkomst, dvs. beräknad nettohyra, beskriver den förmån ett hushåll har i förhållande till ett hushåll som betalar marknadshyra för en motsvarande hyresbostad. Bostadsinkomst uppstår också då man bor, utan att betala ersättning, i en bostad som ägs av ett annat hushåll, samt då man betalar en hyra som är lägre än den gängse hyran för bostäder som ägs av kommuner eller allmännyttiga sammanslutningar. Beräknad bostadsinkomst är i inkomstfördelningsstatistiken en egen kostnadspost utanför inkomstbegreppet, som statistikförs sedan år 2011 som en tilläggsuppgift (memorandum item). Undantag är en bostadsförmån som baserar sig på ett arbetsförhållande. Den räknas som löneinkomst enligt beskattningsuppgifterna.

Bostadsinkomsten för boende erhålls då man från den s.k. beräknade bruttohyran drar av de boendekostnader som hushållet betalar för sin bostad (i ägarbostäder bl.a. skötselvederlag, försäkringar, kostnader för underhållsreparationer) och bolåneräntor. Den beräknade nettohyran som erhålls som slutresultat kan vara negativ för personer med bostadsskulder på grund av bolåneräntor.

Bostadsinkomsten räknas på följande sätt:
+ bruttohyra (= marknadshyra för motsvarande bostad)
– boendekostnader (i detta skede nollställs en eventuell negativ bostadsinkomst)
– eventuella bolåneräntor.

Bostadsinkomsten ingår i internationella rekommendationer för inkomstfördelningsstatistik som en egen inkomstpost och som en del av den disponibla inkomsten (Canberra Group: Handbook on Household Income Statistics, Second Edition 2011, United Nations). I praktiken ingår den dock inte i de internationella källornas inkomstbegrepp (Eurostat, OECD). I nationalräkenskaperna motsvaras bostadsinkomsten av hushållens driftsöverskott, varifrån avdras bolåneräntor som en del av kapitalutgifterna. I nationalräkenskaperna räknas bostadsinkomsten som en del av den disponibla inkomsten. I totalstatistiken över inkomstfördelning bildas ingen bostadsinkomst alls.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Bostadsinkomst (kalkylerad nettohyra) anger den förmån ett hushåll som bor i sin egen ägarbostad har i förhållande till ett hushåll som betalar marknadshyra för en motsvarande hyresbostad. Bostadsinkomsten för boende i ägarbostad är den restpost som erhålls då man från den s.k. kalkylerade bruttohyran drar av de boendekostnader som hushållet betalar för sin bostad (bl.a. skötselvederlag, försäkringar, kostnader för underhållsreparationer och bolåneräntor). Bostadsinkomsten kan vara negativ, om avdragsposterna är större än bruttohyran.

Bostadsinkomst från ägarbostad räknas i inkomstfördelningsstatistiken och konsumtionsundersökningen till hushållets kapitalinkomster, och hör i likhet med löne- och företagarinkomster till hushållens faktorinkomster. Bostadsinkomst för egen bostad ingår även i den disponibla inkomsten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2006 - 31.12.2012

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Bostadsinkomst (kalkylerad nettohyra) anger den förmån ett hushåll som bor i sin egen ägarbostad har i förhållande till ett hushåll som betalar marknadshyra för en motsvarande hyresbostad. Bostadsinkomsten för boende i ägarbostad utgör den restpost som erhålls då man från den s.k. kalkylerade bruttohyran drar av värdenedgången och de faktiska driftskostnaderna för bostaden (bl.a. bolåneräntor, försäkringar, driftsvederlag och underhållsreparationskostnader). Bostadsinkomsten kan vara negativ, om avdragsposterna är större än bruttohyran.

Bostadsinkomst från ägarbostad räknas i inkomstfördelningsstatistiken och konsumtionsundersökningen till hushållets kapitalinkomster, och hör i likhet med löne- och företagarinkomster till hushållens produktionsfaktorinkomster. Bostadsinkomst av egen bostad ingår även i den disponibla inkomsten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa