De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Valkrets

Valkretsindelningen anger hur de mandat som skall besättas genom allmänna val skall fördelas på olika områden.

Välfärdsområdesval:
Vid välfärdsområdesval är valkretsen välfärdsområdet.

Riksdagsval:
För riksdagsval indelas landet i valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna fastställs genom förordning av statsrådet. I vallagen stadgas att en av riksdagsledamöterna skall väljas från landskapet Ålands valkrets och att de övriga 199 platserna skall fördelas mellan de övriga valkretsarna i proportion till antalet invånare (finska medborgare).

Övriga val:
Vid presidentval och Europaparlamentsval utgör landet en enda valkrets, och vid kommunalval utgör varje kommun en egen valkrets, varför någon fördelning av mandaten på olika områden inte görs. För den statistiska jämförbarhetens skull presenteras resultaten valkretsvis även för dessa val.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa