Harmoniserat konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ykhi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperInkomst och konsumtion
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). EU:s statistikbyrå Eurostat räknar ut gemensamma index (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices) för EU- och EMU-länderna. På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna göra inflationsjämförelser mellan EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik. Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig till största delen på samma prisuppgifter och samma nationalräkenskapsmaterial som det nationella konsumentprisindexet. Täckningen och varusortimentet är dock olika, därför utvecklas det harmoniserade konsumentprisindexet på ett annat sätt än det nationella konsumentprisindexet.

Uppgiftsinnehåll

Indexet beskriver förändringen av konsumentpriser enligt det konsumtionsbegrepp och de kalkylmetoder som harmoniserats inom EU och det bygger på de prisuppgifter som samlats in för konsumentprisindexet, men täckningen är begränsad. Bl.a. räntekostnaderna och större delen av kostnaderna för ägarboende är inte inkluderade i det harmoniserade indexet. Ett totalindex och ungefär 100 underindex efter varugrupp. Prisuppgifterna gällande enskilda affärer är sekretessbelagda och lämnas inte ut i identifierbar form till utomstående. Detaljerade uppgifter om de varor som är föremål för datainsamlingen är också sekretessbelagda.

Klassificeringar

Produktindelningen COICOP (Classificiation Of Individual Consumption by Purpose) som används för den privata konsumtionen och som bekräftats av EU.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Baserar sig på material som samlats in för konsumentprisindexet. De affärer som är föremål för insamlingen har valts ut dels genom slumpmässigt urval dels genom behovsprövning.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Publiceras i samband med konsumentprisindexet den 14 i månaden efter statistikmånaden. Om denna dag är en lördag, söndag eller helgdag offentliggörs statistiken närmaste vardag. EU publicerar uppgifterna i sitt eget meddelande vanligen några dagar efter den nationella publiceringsdagen.

Tidsserie

Uppgifter tillgängliga sedan år 1996.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ykhi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.11.2008