Uppdaterade näringsgrenar har införts i omsättningsindexet för industrin

I samband med statistikpubliceringen i februari 2023 har de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret införts i omsättningsindexet för industrin. Korrigeringarna av näringsgrenarna syns som en revidering av uppgifterna för åren 2021–2022 för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med ändringen.

Uppgifterna i omsättningsindexet för industrin revideras i senare publiceringar under mer än ett års tid. De främsta orsakerna till att uppgifterna revideras är att källdata saknades vid publiceringstidpunkten och att man då i stället använde estimat som senare ersätts med verkliga källdata, att andra uppgifter kompletteras eller korrigeras retroaktivt samt att viktstrukturen uppdateras.

I samband med de uppgifter som publiceras i februari 2023 har man kompletterat och korrigerat uppgifterna mer än vanligt när det gäller uppgifterna för år 2022. Detta syns i ändrade statistikuppgifter under flera månader inom hela industrin (BCD) och särskilt inom el- och elektronikindustrin (26–27).

Mera information

Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341