Statistiken över Prisindex för offentliga utgifter har reviderats: Ändringar i beräkningen av prisindexet för kommunalekonomin

Statistik: Prisindex för offentliga utgifter

Ändringsdatum: 16.6.2023

Information om ändringen

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet har fr.o.m. 1.1.2023 överförts från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. Ett undantag är Helsingfors stad, som själv ordnar välfärdstjänsterna. Ändringarna beaktas vid beräkningen av prisindexet för offentliga utgifter.

Från och med 1/2023 har utgifterna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet
tagits bort från prisindexet för den kommunala basservicen och från de kommunalekonomiska delindexen också för Helsingfors stads del. Statistikcentralen publicerar prisindexet för den kommunala basservicen och kommunalekonomiska index så att de rensats från utgifterna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

I prisindexet för offentliga utgifter beaktas ändringen i transfereringarna inom statsfinanserna genom en namnändring i fråga om utgiftspunkt 2.1 Transfereringar till kommuner och samkommuner samt välfärdsområden. De prismätare som används vid uppföljning
av priserna på dessa transfereringar har uppdaterats på grund av ändringen.
Mera information

Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2685