Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Konsumentprisindexets viktstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2024

översikt | Konsumentprisindex 2024

Statistikcentralen uppdaterade konsumentprisernas viktstruktur med de senaste uppskattningarna av konsumtionsutgifterna år 2023. Mer än hälften av den privata konsumtionen går till boende, livsmedel och trafik. Årsförändringen av de privata konsumtionsutgifterna var 3,3 procent.

Viktstruktur

Viktstrukturen för konsumentprisindexet år 2024 baserar sig i enlighet med EU:s anvisningar på nationalräkenskapernas kalkyler över privata konsumtionsutgifter. De privata konsumtionsutgifter år 2023 som räknats ut kvartalsvis för nationalräkenskaperna utgör grunden för konsumentprisindexets viktstruktur på 4- och 5-siffriga klasser. Viktstrukturen för nivåerna under dem (6- och 7-siffriga klasser) uppskattas på basis av andra tillförlitliga källor, vilka är bl.a. preliminära uppgifter på konsumtionsundersökningen 2022, material från andra producenter av Finlands officiella statistik (FOS), företagens försäljningsmaterial och andras material.

Värdet av konsumentprisindexets konsumtionskorg var år 2023 omkring 131 miljarder euro, medan det år 2022 var omkring 127 miljarder euro. Årsförändringen av de privata konsumtionsutgifterna var 3,3 procent.

Figur visar fördelningen av den privata konsumtionens viktstruktur efter huvudproduktgrupp statistikåret 2024. Huvudproduktgrupperna omfattar alla produkter och tjänster som hör till den privata konsumtionen, exkl. narkotika, prostitution samt indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

Mer än hälften, 53,3 procent, av konsumentprisindexets vikt består av konsumtion inom boende, livsmedel och alkoholfria drycker samt transport. Konsumtionen är minst i fråga om utbildning, kommunikation samt kläder och skor. Deras andel av totalkonsumtionen var totalt 6,3 procent.

De största förändringarna i konsumtionen jämfört med året innan fanns inom diverse varor och tjänster (grupp 12), där ökningen var 10,6 procent, samt inom tjänster och material med anknytning till boende (grupp 04), där ökningen var 9,4 procent. När det gäller boende steg värdet av konsumtionen särskilt på grund av högre räntor på bostadslån.

Konsumtionen sjönk mest i gruppen utbildning med 12 procent och alkoholdrycker och tobak, med 7 procent jämfört med året innan. Särskilt konsumtionsutgifterna för öl minskade.

En jämförelse på längre sikt 1995–2024 visar den förändring som skett i konsumtionsandelarna under årtiondena.

I den senaste viktstrukturen för år 2024 står gruppen 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen för 28,9 procent av den totala konsumtionen, medan dess andel år 1995 var något under 20 procent.

Sedan år 1995 har transportens konsumtionsandel sjunkit från 15,6 procent till 11,9 procent, medan rekreationens och kulturens konsumtionsandel har sjunkit från 12,4 procent till under 10 procent. Konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker har legat kring 13 procent under de senaste tio åren.

Varukorg

Beräkningen av konsumentprisindexet baserar sig på en varukorg som uppdateras årligen i takt med ändringar i konsumtionen. Till varukorgen läggs nya nyttigheter om värdet av deras årliga konsumtion är minst en promille av totalkonsumtionen. På motsvarande sätt tar man bort sådana nyttigheter från varukorgen vars värdeandel har sjunkit till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp av varukorgen, som uppdateras årligen, säkerställer man att representativa varor och tjänster ingår i indexet.

I början av år 2024 kompletterades varukorgen med följande nyttigheter:

Cider på restaurang

Longdrink på restaurang

Tidigare har dessa ingått i nyttigheten Vin på restaurang. Nyttigheterna läggs till i grupp 11.1.1.1.3 Restaurangalkohol.

Utöver uppdateringen av urvalet uppdateras varukorgens innehåll kontinuerligt när det gäller enskilda produkter som valts med i datainsamlingen.

Urval av affärer:

Affärsurvalet granskas årligen för att säkerställa att urvalet är representativt och aktuellt. I början av år 2024 uppdaterades affärsurvalet bl.a. i fråga om paketresor och husbilar.

Utöver uppdateringen av urvalet granskas de affärsspecifika vikter som används vid indexberäkningen. För statistikåret 2024 uppdaterades bl.a. de interna affärsvikterna inom dagligvaruhandeln, försäkringar och biluthyrningen.

Datainsamling

Datainsamlingen gällande alkoholdrycker som sålts på restaurang förnyades i början av år 2024. Tidigare genomfördes datainsamlingen kvartalsvis av Institutet för hälsa och välfärd (THL), men i fortsättningen samlar Statistikcentralen in uppgifterna månadsvis. Datainsamlingen genomförs som en webbaserad blankettinsamling gällande de tjänsteleverantörer som valts med i urvalet. Alternativt kan tjänsteleverantören lämna in prismaterialet elektroniskt.

Användningen av massmaterial utvidgades till att omfatta nytt försäljningsmaterial om bruksvaror. I och med detta minskar intervjuinsamlingen och ersätts med en mer automatiserad insamling och behandling av uppgifter.

Ändamålsklassificering av individuell konsumtion

Vid fastställande av produkter används den europeiska produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose), som infördes år 2016 och som baserar sig på FN:s ändamålsklassificering för den individuella konsumtionen.

I den europeiska klassificeringen har produkterna indelats i undergrupper på 5-siffernivå, med hjälp av vilka man skiljer åt tjänster och varor i egna produktgruppen. Finlands nationella klassificering preciserar den europeiska klassificeringen med produktgrupper på 6- och 7-siffernivå. Underindelningen uppdateras årligen när varukorgen kompletteras med nya produkter eller när produkter tas bort.

I början av år 2026 kommer en förnyad ändamålsklassificering av individuell konsumtion (COICOP2018) att införas globalt. Tidsplanen för ibruktagandet och ett utkast till ny internationell klassificering finns på Statistikcentralens webbplats på finska.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdateras också årligen

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är detsamma som för det nationella konsumentprisindexet, 2015 = 100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 82,7 procent av det nationella indexet.

De största förändringarna i konsumtionsandelarna av poster som inte ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet finns i penningspel, räntor på konsumtionskrediter, övriga tillstånd, ägarboende och fordonsskatt.

Vikten av penningspel, dvs. deras andel av konsumtionsutgifterna, har ökat med 53,5 procent jämfört med året innan, räntorna på konsumtionskrediter med 48,2 procent, övriga tillstånd med 41,9 procent, och ägarboendets med 20,3 procent, medan fordonsskattens andel har sjunkit med 21 procent.

Europeiska centralbanken har höjt räntorna ett antal gånger under år 2023. Räntorna på bostadslån hör till ägarboende (grupp 04.6) i den nationella konsumentprisindexets produktklassificering.

Granskning av skattetabeller

För beräkningen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter granskas och uppdateras de produktvisa skattetabellerna årligen. I skattetabellen beaktas mervärdesskatter och punktskatter. I början av år 2024 uppdaterades skattesatserna för följande produkter:

Punktskatten på trafikbränslen minskade

Skatten på vin och starka alkoholdrycker steg, medan alkoholskatten på öl sjönk

Skattesatserna justeras under året, om skattesatsen för en produkt ändras mitt under året.

Uppgifterna för januari 2024 för konsumentprisindexet har publicerats i meddelandet.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen
Använda klassificeringar:
  • Indexserie
  • Varor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kristiina Nieminen
överaktuarie
029 551 2957
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef