Dokumentation som var i kraft 14.11.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen strävar man efter att förutse utvecklingen inom samhällsekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Med produktionsvolym avses förädlingsvärdet efter näringsgren. Förädlingsvärdet har beräknats som skillnaden mellan produktion och insatsförbrukning. Källmaterialet för statistiken är huvudsakligen indikatorer för produktionsutvecklingen – insatsförbrukningen för de senaste tidpunkterna är ett estimat. De näringsgrensnivåer som publiceras är ekonomin som helhet, primärproduktion, förädling och tjänster. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. Volymtidsserien kedjas så att basåret alltid är det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhällsekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie för hela samhällsekonomin.

Kvartalsvis publiceras även ett snabbestimat för BNP som beräknas utgående från uppgifterna i konjunkturindikatorn.
 

Statistikens population

Konjunkturindikatorn för produktionen kombinerar källstatistik som omfattar alla näringsgrenar inom ekonomin.

Statistisk enhet

Konjunkturindikatorn för produktionen baserar sig huvudsakligen på statistik som tagits fram inom annan statistik.

I fråga om industriella och privata tjänster är de källor till uppgifter om värde som används huvudsakligen indikatorer för omsättning och volymindexen för såväl industri som tjänster, och i fråga om offentliga tjänster de preliminära uppgifterna för lönesummaindexen. Som prisuppgifter används producentpris- och förtjänstnivåindexen. Källmaterialen för primärproduktion
är enhetsuppgifter om mottagen mjölk hos mejerierna, slakteristatistik, skördestatistik och uppgifter om kommersiell avverkning samt motsvarande uppgifter om pris per enhet.
 

Måttenhet

Måttenheterna är indextal och förändringsprocent.

Basperiod

Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100.

Referensperiod

Referensperioden är en månad. Konjunkturindikatorn för produktionen publiceras med omkring en och en halv månads eftersläpning efter utgången av referensmånaden.

Fyra gånger om året publiceras i samband med den månatliga konjunkturindikatorn ett så kallat snabbestimat om BNP:s utveckling baserat på uppgifterna i konjunkturindikatorn. I detta fall är referensperioden ett kvartal.
 

Referensområde

Konjunkturindikatorn för produktionen publiceras på hela landets nivå.

Källmaterialen kan innefatta uppgifter om omsättning där även verksamheter utanför Finlands gränser ingår.
I fråga om omsättningsindexen kan det hända att uppgifterna ur försäljningsförfrågan inte fullständigt täcker definitionen på global produktion i nationalräkenskaperna.
 

Sektortäckning

Publikationen omfattar tidsserier för tre huvudnäringsgrenar (primärproduktion, förädling och tjänster) samt hela ekonomin. De källmaterial som används vid beräkningen är till stor del identiska med materialet i kvartalsräkenskaperna. Beräkningen genomförs på näringsgrensindelningens 2-siffernivå. Insatsförbrukningen uppskattas inte separat, utan dess volym antas utvecklas på samma sätt som produktionsvolymen.

Tidstäckning

Konjunkturindikatorn för produktionen omfattar månadsvisa uppgifter fr.o.m. 1995.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Korrigering efter arbetsdag

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar. Det betyder att längden på månaderna, olika veckodagar och högtidsdagar beaktas. Arbetsdagskorrigerade siffror publiceras för de näringsgrenar där variationen i antalet arbetsdagar har stor inverkan på tidsserien. Jämfört med korrigering efter handelsdag beaktar inte korrigeringen efter arbetsdag effekten av olika veckodagar.

Säsongrensning

Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och eliminering av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Då man eliminerar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend. Handels- eller arbetsdagskorrigerade serier får man däremot när man från den ursprungliga tidsseriens observationer eliminerar de faktorer som beror på variationen i antalet handels- eller vardagar. Vid säsongrensning av tidsserier använder Statistikcentralen Tramo/Seats-metoden. I Tramo/Seats-metoden grundar sig förhandsrensningen på regressionsmodellen (som beaktar bl.a. extremvärden, söckenhelger och veckodagsstruktur) och den egentliga säsongrensningen på ARIMA-modellen, som gjorts upp för tidsserien.

Trend

En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation. Detta betyder att väderleksförhållandenas och kortvariga strejkers inverkan inte syns i trenden. Däremot syns permanenta förändringar som t.ex. större efterfrågan, som beror på skatteändringar. Vid tolkningen av riktningen i trendens slutskede är det bra att följa omdömet. Trendgrafens slutskede kan förändras efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Exaktheten för konjunkturindikatorn för produktionen kan bedömas med hjälp av den revideringstabell som presenteras i samband med publiceringen. Revideringarna föranleds antingen av att källmaterialet preciseras eller av att uppgifterna avstäms mot kvartalsräkenskaperna. Eftersom tidsserierna beräknas helt på nytt vid varje omgång, är revideringarna möjliga också ifråga om äldre år, om t.ex. årsräkenskapernas nivåer ändras och ändringarna överförs via avstämning till kvartalsräkenskaperna och vidare till konjunkturindikatorn för produktionen.

Aktualitet

Konjunkturindikatorn för produktionen publiceras omkring 45 dagar efter utgången av referensmånaden.

Punktlighet

Det förekommer ingen eftersläpning i publiceringen av konjunkturindikatorn för produktionen. Uppgifterna publiceras på det datum som anges i kalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Vid produktionen av statistiken används europeiska definitioner enligt STS-förordningen, vilket innebär att uppgifterna i statistiken är internationellt jämförbara och täcker hela Finland.

Jämförbarhet över tid

Tidsserierna för konjunkturindikatorn för produktionen är enhetliga med tidsserierna för förädlingsvärdet i kvartalsräkenskaperna i fråga om samma tidpunkt.

Enhetlighet över statistikområdena

Beräkningen av konjunkturindikatorn för produktionen baserar sig på produktionsindikatorer. Eftersom insatsförbrukningen, produktskatterna och produktsubventioner inte uppskattas separat, mäter konjunkturindikatorn för produktionen inte direkt utvecklingen av bruttonationalprodukten. Tidsseriens historia motsvarar dock förädlingsvärdet i kvartalsräkenskaperna. I snabbestimaten har man försökt estimera produktskatter och produktsubventioner.

På grund av avstämningsförfarandet är serierna för konjunkturindikatorns undernäringsgrenar inte direkt jämförbara med källstatistiken.
 

Intern enhetlighet

Konjunkturindikatorn för produktionen är enhetlig internt.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Konjunkturindikatorn för produktionen är statistik som huvudsakligen sammanställts av annan statistik. Uppgifterna om primärproduktionen samlas in ur Naturresursinstitutets lantbruks- och skogsstatistik. I fråga om industri och tjänster utnyttjas volymindexet för industriproduktionen, volymindexet för tjänster samt omsättningen inom handeln. Vid beräkning av produktionen inom den offentliga sektorns näringsgrenar, såväl hushållssektorn som icke-vinstsyftande föreningar, utnyttjas i fråga om lönesummor delvis även Skatteförvaltningens register över skatter som betalas på eget initiativ.
 

Datainsamlingsmetod

Statistiken består huvudsakligen av annan statistik som framställs internt vid Statistikcentralen.
Statistikcentralen har ett avtal med Skatteförvaltningen om att Skatteförvaltningen skickar uppgifterna i materialet över skatter på eget initiativ till Statistikcentralen varje månad på överenskommen dag.
Uppgifterna om primärproduktionen hämtas ur Naturresursinstitutets statistikdatabas.
 

Frekvens för datainsamling

Källmaterialen lämnas in månadsvis.

Metoder

Databehandling

Metodbeskrivningen finns på statistikens webbplats.
I korthet är processen följande:

Konjunkturindikatorn för produktionen baserar sig på indikatorerna för produktion. Indikatorserierna sparas i enlighet med klassificeringarna i nationalräkenskaperna i en databas, varefter serierna avstäms mot en noggrannhet som motsvarar kvartalsräkenskaperna. Det handlar om en proportionell Denton-metod.

De senaste data, som saknar en tidpunkt motsvarande kvartalsräkenskaperna, extrapoleras med hjälp av antingen BI-förhållandet eller den så kallade annual overlap-förändringen, beroende på källmaterialet. Utöver avstämda produktionsindikatorer bildas avstämda indikatorer för insatsförbrukningen. De stämmer i fråga om historien överens med uppgifterna i kvartalsräkenskaperna och antas utvecklas i samma takt som produktionsvolymen.
Uppgifterna i löpande priser deflateras med föregående års medelpriser. Siffrorna för föregående års medelpriser kedjas med annual overlap-metoden. 
Utöver de kedjade serierna publiceras även säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier.

Säsongrensning är en statistisk metod för behandling av tidsserier. Med hjälp av metoden raderas från materialet variationen under året, som upprepas nästan regelbundet. För statistiken används metoden Tramo/Seats och programvaran J-Demetera+. Dessutom baserar sig säsongrensningen på anvisningarna ESS Guidelines on Seasonal Adjustment.
 

Datavalidering

Källdata för industri och tjänster valideras månatligen tillsammans med den enhet som lämnat in dessa källadata.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomistatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna beräknas på tvåsiffernivå men aggregeras till tre huvudnäringsgrenars nivå inför publicering.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Snabbestimat görs upp kvartalsvis och lämnas in till Eurostat för användning i EU:s BNP-aggregat.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Statistiken publiceras varje månad på statistikens webbplats. Uppgifterna i det kvartalsvisa estimatet finns också i Eurostats publiceringskalender.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna. 

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet. 

Kvalitetsbedömning

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder.

Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Ändringar i statistiken

Statistikexperter

Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna