Dokumentation som var i kraft 7.6.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över utrikes sjöfart innehåller import- och exportvolymerna av gods, passagerare och transportmedel, utrikessjöfartens transportarbete och uppgifter om de fartyg som används för transporterna. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängderna för utrikessjöfarten som går via Saima kanal.

Statistikens population

Statistiken beskriver gods-, passagerar- och fartygstrafiken från utlandet till Finland och från Finland till utlandet. Statistiken grundar sig på detaljerade uppgifter om varje fartygsbesök.

Statistisk enhet

Uppgifter produceras om utrikesfartens varuton, antal containrar, ton och TEU-mängder. Dessutom statistikförs antalet fartygsbesök och antalet passagerare enligt avgångs- eller destinationshamnen utomlands.

Måttenhet

Godstrafikens basenhet är ton, passagerartrafiken beskrivs med antalet passagerare, transportarbetet med tonkilometer och fartygsbesöken med antalet fartygsbesök.

Referensperiod

Statistiken beskriver trafiken under referenstidperioden, vilket innebär att gods-, passagerar- eller fartygstrafiken under statistikmånaden statistikförs.

Referensområde

Gods-, passagerar- och fartygstrafiken i Finlands hamnar till statistiken över utrikes sjöfart.

Sektortäckning

Statistiken över godstrafiken omfattar allt gods som lossats och lastats i finska hamnar enligt varuslag. Den hamnspecifika statistiken innehåller också uppgifter om laster som transporterats i transitotrafik och gods som transporterats i transportfordon och containrar. Transitotrafiken och transporten av gods i transportfordon och containrar presenteras även som separat statistik.

Tidstäckning

Uppgifter om utrikes sjöfart har publicerats i Finland alltsedan mitten av 1800-talet. Fullständigt jämförbara tidsserier över gods-, passagerar- och fartygstrafiken finns att få fr.o.m. år 1981. Då infördes betydande ändringar i bl.a. varuklassificeringen, vilket försvårar jämförbarheten med äldre statistik.

Distributionsfrekvens

Den månatliga statistiken över utrikes sjöfart publiceras ungefär fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Den årliga statistiken över utrikes sjöfart publiceras i slutet av augusti efter utgången av statistikåret.

Begrepp

Andra fartyg

Till handelsflottan hör andra fartyg än passagerar-, torrlast-, och tankfartyg, dvs. bland annat bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg samt administrativa fartyg.

Fartygets nettodräktighet (netto)

Fartygets nyttiga volym.

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg som hör till handelsflottan samt ro-ro-passagerarfartyg.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Ro-ro-fartyg

Roro-fartyg är fartyg som lastas och lossas via akter- eller bogrampen eller sidoportarna enligt roll on/roll off-principen. Om fartyget kan ta minst 120 passagerare utöver lasten, klassas det som ett ro-ro-passagerarfartyg.

Tankfartyg

Till handelsflottan hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg.

Tonkilometer

Transportsträcka i kilometer för ett godston.

Torrlastfartyg

Till handelsflottan hör ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg.

Transitotrafik

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transportarbete

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över utrikes sjöfart kan anses vara täckande och tillförlitlig. Statistiken grundar sig på detaljerade uppgifter om varje fartygsbesök.
I fråga om varuklassificeringen finns det brister i statistiken över utrikes sjöfart. Alla laster som transporteras i containrar, släpvagnar, lastbilar, tågvagnar och andra transportmedel kan inte specificeras enligt varuslag. Sådana laster statistikförs som varuslaget ”styckegods”. Därför innehåller inte siffrorna i till exempel statistiken över papper och sågat virke hela den transporterade mängden av det aktuella varuslaget, utan en del ingår i styckegodset.

Aktualitet

Den månatliga statistiken över utrikes sjöfart publiceras ungefär fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över utrikes sjöfart publiceras i slutet av augusti efter utgången av statistikåret.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och den faktiska publikationsdagen.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Olika begrepp och definitioner används i olika EU-länder, vilket har försvårat den internationella jämförbarheten av sjöfartsstatistiken. Man har försökt förbättra situationen genom EU-direktivet om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (2009/42/EG), som harmoniserar de klassificeringar och definitioner som används i sjöfartsstatistiken i de olika medlemsstaterna. Eurostat har samlat in sjöfartsstatistik sedan 1997 och publicerar den bland annat på sin webbplats.

Jämförbarhet över tid

År 1981 gjordes bland annat betydande ändringar i varuklassificeringen som försvårar jämförbarheten med äldre statistik.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralen får alla uppgifter som behövs för att framställa statistiken över utrikes sjöfart från systemet Portnet via Transport- och kommunikationsverket Traficom. När finska och utländska fartyg i utrikestrafik anländer till en finsk hamn eller avgår från en finsk hamn matar fartygets rederi eller oftast fartygets representant in uppgifter om fartyget, dess last och dess lastnings- och lossningshamn i det riksomfattande Portnet-systemet eller skickar motsvarande uppgifter på en pappersblankett till ett tullkontor, där uppgifterna sparas i Portnet-systemet. Vid Traficom granskas och kompletteras uppgifterna med de månadsrapporter som hamnmyndigheterna skickat.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna hämtas månatligen till Statistikcentralen genom en linjeöverföring från Transport- och kommunikationsverket Traficoms system den sista dagen i månaden. Leveransen av uppgifterna grundar sig på ett ömsesidigt materialavtal.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna hämtas månatligen till Statistikcentralen från Transport- och kommunikationsverket Traficoms system den sista dagen i månaden.

Metoder

Databehandling

Statistiken baserar sig på registermaterial och därför görs inga redigeringar i statistikproduktionsprocessen. Från materialet härleds dock nya datavariabler.

Datavalidering

De uppgifter som rederierna eller deras representanter matar in kompletteras av hamnmyndigheternas månadsrapporter och granskas vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken skyddas genom omsorgsfull tabellplanering.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistiken som baseras på de preliminära uppgifterna om utrikes sjöfart finns på Statistikcentralens webbplats månatligen när den senaste publikationen har publicerats och årligen när årspublikationen offentliggörs i augusti. Samtidigt publiceras och uppdateras tidsserierna för utrikes sjöfart i Statistikcentralens databas StatFin.

Utifrån uppgifterna om utrikes sjöfart kan man på uppdrag framställa statistik enligt kundens önskemål. Material kan överlåtas för forskningsändamål eller för statistiska specialutredningar utan identifikationsuppgifter via ett tillståndsförfarande.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Uppgifterna i systemet Portnet granskas och kompletteras med de månadsrapporter som hamnmyndigheterna skickar till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna