Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2012

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 705 PJ totalt under januari–juni 2012, vilket var 5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Andelen förnybar energi av totalförbrukningen av energi ökade i och med att förbrukningen av fossila bränslen minskade, medan förbrukningen av vatten- och vindkraft samt träbränslen ökade. Den totala elförbrukningen uppgick till 43,5 TWh, vilket var 2,4 procent mindre än året innan. Minskningen av elförbrukningen berodde på att förbrukningen av el inom industrin minskade med nästan 7 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med nästan en femtedel.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Totalförbrukningen av energi, PJ

Med träbränslen täcktes nästan en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning. Totalförbrukningen av träbränslen har stigit med nästan 5 procent under januari–juni jämfört med året innan. Av de enskilda energikällorna minskade kolförbrukningen kvantitativt sett mest, med 35 procent (omkring 35 PJ), och naturgasförbrukningen näst mest, med 25 procent (omkring 21 PJ). Torvförbrukningen minskade med 20 procent. Förbrukningen av vattenkraft ökade med 9 PJ, dvs. med nästan 43 procent, vilket berodde på att vattenreserverna var större än i genomsnitt.

Den totala elförbrukningen minskade med 2,4 procent, vilket berodde på minskningen av elförbrukningen inom skogsindustrin med nästan 10 procent och minskningen inom den kemiska industrin med nästan 5 procent. Den inhemska elproduktionen gick ned med 12 procent. Samproduktionen av el och värme minskade med 17 procent. I industrins kombianläggningar minskade samproduktionen av el och värme med 16 procent och i fjärrvärmeverken med 19 procent. Produktionen av kondenskraft minskade med 64 procent, vilket berodde på att den inhemska elproduktionen ersattes med importel särskilt från Norden. Nettoimporten av el ökade med totalt 78 procent, vilket berodde på en ökad import av el från Sverige. För första gången minskade elimporten från Ryssland med nästan 60 procent jämfört med motsvarande period året innan. Nettoimporten av el uppgick till 8,6 TWh under första halvåret. Av elförbrukningen i Finland täcktes nästan 20 procent med importerad el.

Importen av olika energiprodukter uppgick till 6,5 miljarder euro under januari–juni, vilket var en procent mindre än under motsvarande period året innan. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 3,1 miljarder euro, vilket var 16 procent mer jämfört med motsvarande period året innan. De största förändringarna i import- och exportvärdena av energiprodukter skedde i stenkol och mellandestillat samt el. Stenkolslagren var i juni omkring 32 TWh, dvs. över 30 procent större än året innan. På motsvarande sätt var torvlagren omkring 7,9 TWh, dvs. nästan en fjärdedel mindre i slutet av juni. Torvlagren är betydligt mindre än i fjol bl.a. på grund av det dåliga produktionsåret.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-II/2012* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 156 864 -5 22
Kol 2) 65 497 -35 9
Naturgas 61 091 -25 9
Kärnenergi 3) 120 821 1 17
Netto import av elenergi 4) 30 858 78 4
Vatten- och vindkraft 4) 29 654 41 4
Torv 45 891 -20 7
Träbränslen 171 049 5 24
Övriga 23 270 12 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 704 994 -5 100
Utrikestrafik 15 176 -13 .
CO2- utsläpp från energisektorn 25 -19 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen,

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 21.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2012/02/ehk_2012_02_2012-09-21_tie_001_sv.html