Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.4.2021

Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,28 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2020, mikä vastasi 6 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Polttamalla tuotetun energian määrä vähentyi selvästi. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman uusiutuva tuotanto sen sijaan lisääntyi. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 10 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus laski alimmilleen 20 vuoteen.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2020*

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2020*

Uusiutuvien energialähteiden käyttö pieneni prosentin vuonna 2020, mutta niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 40 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa energiatilastoinnin aloittamisesta uusiutuvien energian kulutus oli suurempaa kuin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus yhteensä. Puupolttoaineiden kulutus laski 6 prosenttia. Lasku tapahtui melko tasaisesti kaikissa puupolttoaineluokissa ja siihen vaikuttivat lämmin sää sekä metsäteollisuuden tuotannon supistuminen. Mustalipeän kulutus väheni eniten, 7 prosenttia. Puupolttoaineilla katettiin 28 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ne olivat Suomen käytetyin energianlähde.

Muista uusiutuvista energialähteistä vesivoiman tuotanto kasvoi 28 prosenttia ja tuulivoiman tuotanto 30 prosenttia. Biokaasun kulutus väheni 3 prosenttia. Ennakolliset biokaasutiedot julkaistaan ensimmäistä kertaa laitostyypeittäin tämän tilastojulkistuksen yhteydessä. Tiedot perustuvat kerättyyn aineistoon, joka täydentyy vielä ensimmäisen ennakollisen julkaisun jälkeen. Kattavuudesta löytyy lisätietoa tilaston laatuselosteessa.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laski 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta laski 37 prosenttiin. Suurinta pudotus oli turpeella, jonka kulutus laski neljänneksellä. Merkittävästi väheni myös hiilen kulutus, 22 prosenttia. Hiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa jo etupainotteisesti kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Koronan vaikutuksesta yleensä melko vakaana pysyvä liikennepolttoaineiden kulutus pieneni, mikä näkyi fossiilisen öljyn kulutuksen 6 prosentin laskuna.

Vuonna 2020 sähköä tuotettiin Suomessa yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, eli 66 TWh. Sähkön kokonaiskulutus laski kuitenkin 6 prosentilla ollen 81 TWh. Pienempi sähkön kokonaiskulutus tilastoitiin viimeksi vuonna 2000. Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus. Kokonaiskulutuksen lasku näkyi sähkön nettotuonnissa, joka pieneni neljänneksellä. Sähkön tuotanto vesi, tuuli- ja aurinkovoimalla lisääntyi. Vesivoiman tuotantoon vaikutti hyvä vesitilanne, tuulivoimaan kapasiteetin lisäys ja hyvät tuuliolosuhteet. Aurinkovoiman osuus on vielä pieni, mutta sen määrä on kasvanut nopeimmin monen vuoden ajan. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä lauhdetuotannolla tuotetun sähkön määrä väheni.

Energian loppukäyttö laski kokonaisuutena 6 prosenttia. Suurinta lasku oli teollisuudessa, 7 prosenttia. Teollisuuden osuus koko loppukäytöstä oli 45 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian ja liikenteen energiankulutus laskivat molemmat 6 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian osuus oli 26 prosenttia ja liikenteen energiankulutuksen osuus 17 prosenttia energian loppukäytöstä.

Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,7 miljardin euron arvosta, joka oli 36 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 54 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 3,9 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 32 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 74 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2020* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy (fossiilinen osuus) 270 518 -6 21
Hiili 1) 70 993 -22 6
Maakaasu 70 474 -4 6
Ydinenergia 2) 243 907 -2 19
Sähkön nettotuonti 3) 53 817 -25 4
Vesivoima 3) 56 188 28 4
Tuulivoima 3) 28 110 30 2
Turve 42 489 -25 3
Puupolttoaineet 356 281 -6 28
Muut 84 554 -2 7
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 277 329 -6 100
Polttoaineiden energiakäytön CO2–päästöt 34 -10 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (330,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2020/04/ehk_2020_04_2021-04-16_tie_001_fi.html