Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 24.3.2009

Totalförbrukningen av energi sjönk med nästan 5 procent år 2008

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 400 petajoule år 2008, dvs. 4,7 procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 87 TWh, vilket var 3,8 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 12,5 procent jämfört med året innan.

Totalförbrukningen av energi gick ned på grund av nedgången i industriproduktionen och det varma vädret jämfört med året innan. Den totala förbrukningen av primärenergi minskade avsevärt också på grund av att kolkondenskraften ersattes med vattenkraft i elproduktionen. Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av kol med 26 procent (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas). Torvförbrukningen minskade också avsevärt, över 20 procent. Svåra produktionsförhållandena under två somrar i följd ledde till att tillgången på torv i slutet av året blev knapp.

År 2008 var på många sätt ett exceptionellt år. Ökningen av industriproduktionen stannade av på sommaren och vände brant nedåt i slutet av året. Industriproduktionen föll i december med över 15 procent från året innan. Också bränsle- och elpriserna, som stigit kraftigt i början av året, vände nedåt mot slutet av året. Produktionen av vattenkraft i Finland var på en rekordhög nivå, men också elektricitet importerades volymmässigt mer än året innan.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Den ekonomiska recessionen minskade energiförbrukningen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter avtog ökningen av bruttonationalprodukten år 2008 till 0,9 procent från över fyra procent året innan. Förändringarna i bruttonationalprodukten var negativa under årets två sista kvartal jämfört med föregående kvartal, vilket innebär att ekonomin kan anses vara inne i en recession. I november vände produktionen nedåt inom alla huvudnäringsgrenar inom industrin.

Minskningen av produktionen kom också till synes i elförbrukningen inom industrin, som sjönk exceptionellt mycket, med över 7 procent. Minskningen gällde isynnerhet den elintensiva skogsindustrin, där produktion var sjunkande hela året.

Produktionen av vattenkraft på rekordhög nivå

Tack vare den ytterst goda vattensituationen som fortgick hela året ökade produktionen av vattenkraft i Finland till 17 TWh, vilket motsvarar 23 procent av hela elproduktionen. I Norge och Sverige sjönk vattenreserverna i slutet av året under långtidsmedelvärdet, vilket minskade Finlands elimport från de övriga nordiska länderna. I slutet av året var Finland nettoförsäljare på den nordiska elbörsen. Elimporten från Ryssland och Estland ökade dock och till följd av det var nettoimporten av el svagt stigande. Nettoimporten motsvarade 15 procent av den totala elförbrukningen.

Produktionen av vindkraft fortsatte också att öka i och med den ökade produktionskapaciteten. Ökningen var 40 procent, men låg dock fortfarande något under 0,4 procent av den totala elproduktionen. Produktionen av elektricitet med kärnkraft var något mindre än under rekordåret 2007. I sin helhet minskande elproduktionen mer än förbrukningen, med 4,7 procent.

Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade 12,5 procent

Användningen av fossila bränslen och torv minskade med 10 procent från året innan. Detta minskade koldioxidutsläppen avsevärtAnvändningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el och inom samproduktionen av el och värme. Inom energiproduktionen minskade också torvförbrukningen avsevärt efter rekordåret 2007. Andelen förnybara energikällor ökade med nästan 5 procent från året innan. De förnybara energikällornas andel av den totala energiförbrukningen var 27 procent.

Förbrukningen av oljeprodukter minskade med 2 procent. Av trafikbränslena sjönk förbrukningen av motorbensin med 5 procent medan dieselförbrukningen ökade med 2 procent. Lagen gällande skyldigheten att tillhandahålla biodrivmedel på minst två procent som trädde i kraft i början av år 2008 ökade avsevärt användningen av biodrivmedel och minskade samtidigt förbrukningen av fossila drivmedel.Förbrukningen av lätt brännolja, som används för uppvärmning, minskade med en procent. Förbrukningen av tung brännolja var 8 procent mindre än året innan.

Priserna vände nedåt i slutet av året

Priserna på oljeprodukter steg kraftigt i början av året men vände nedåt under sommaren. I december var priserna på flytande bränslen betydligt lägre än i januari efter rekordhöga nivåer på sommaren. Också marknadspriserna på el i den nordiska elbörsen Nord Pool samt priserna på utsläppsrätter steg kraftigt i början av året och vände sedan nedåt på hösten. Priserna på stenkol och jordgas som varit stigande nästan hela året vände nedåt under årets sista kvartal. De höga priserna på stenkol, naturgas och torv återspeglades också i priset på fjärrvärme, som steg med över 10 procent från året innan.

Utveckling av marknadspriset på el och priset på utsläppsrätter 2006 -

Källor: Energiprognos 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 24.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/04/ehkh_2008_04_2009-03-24_tie_001_sv.html