Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av nationalräkenskaperna ENS 2010

På den här sidan samlar Statistikcentralen material som gäller revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010. Sidan innehåller bl.a. statistikspecifika övergångstidtabeller, nya tabellkoder samt utbildningsmaterial med anknytning till revideringen.

1. Allmänt om revideringen och dess inverkan

2. Nya handböcker om nationalräkenskaperna

3. Eurostats ESA 2010-webbsidor

4. Statistikspecifik övergångstidtabell

5. Nya publikationskoder och -titlar

6. Press- och utbildingsmaterial

1. Allmänt om revideringen och dess inverkan

För närvarande gäller nationalräkenskapssystemet ENS 95 i Europeiska unionens medlemsländer. Det infördes i huvudsak år 1999 och bygger på den världsomfattande rekommendationen SNA 93. Efter det har bl.a. globaliseringen och nya ekonomiska fenomen skapat ett behov att revidera nationalräkenskaperna. Det världsomfattande SNA-systemet började förnyas år 2002 och samtidigt påbörjades också översynen av ENS-systemet i Europeiska unionen. Det nya SNA 2008 godkändes år 2009 och efter det har flera länder inlett en process för övergång till ett nytt räkenskapssystem.

I Europeiska unionen sker övergången till det nya systemet (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014, då programmet för leverans av uppgifter enligt förordningen om ENS 2010 träder i kraft. Räkenskapsuppgifterna framställs då enligt den nya metodhandboken om ENS 2010. De nationalräkenskapsuppgifter som publicerades i Finland i juli 2014 följer redan det nya systemet. Då publicerades bl.a. de nya tidsserierna för BNP och sektorkontona. Många statistikgrenar övergår till det nya systemet i slutet av september, då t.ex. de nya tidsserierna för den offentliga sektorns skuld publiceras. Den exakta övergångstidtabellen för de olika statistikgrenarna framgår av den statistikvisa övergångstidtabellen nedan.

Det nya ENS 2010 utvidgar bl.a. begreppet tillgångar till att omfatta utgifter för forskning och utveckling samt vapensystem, ger bättre riktlinjer för behandling av globala produktionssätt än det gamla systemet samt utvidgar och försnabbar till vissa delar rapporteringen. Dessutom ändras avgränsningen mellan offentlig och privat sektor, och medlemsländerna förutsätts producera uppgifter om åtaganden inom pensionssystemet.

I samband med revideringen sker flera ändringar i de centrala klassificeringarna inom nationalräkenskaperna. Särskilt gäller detta sektorindelningen, tillgångsklassificeringen och transaktionsklassificeringen, där det sker innehållsmässiga och strukturella ändringar. Det kan också ske mindre ändringar i andra klassificeringar bl.a. gällande kodifiering.

BNP:s nivå steg i Finland i genomsnitt med omkring fyra procent under 2000-talet på grund av införandet av metodrevideringarna i ENS 2010. I samband med revideringen gjorde Statistikcentralen också andra ändringar i nationalräkenskapernas tidsserier som inverkade på BNP. Utöver bruttonationalprodukten inverkar revideringen av ENS 2010 bland annat på den offentliga sektorns underskott och skuld.

Inverkan på viktiga nyckeltal år 2011: BNP, den offentliga sektorns underskott och skuld

Nivåförändring av BNP, %
- Inverkan av kapitalisering av FoU
- Inverkan av kapitalisering av vapensystem
- Övriga tidsserieförändringar
(uppdaterade källmaterial och metoder samt felkorrigering)
4,3
3,7
0,2
0,4
Den offentliga sektorns underskott, förändring i BNP-förhållande 1) -0,3
Nivåförändring av den offentliga sektorns skuld (preliminär uppskattning) 2), %
Den offentliga sektorns skuld, förändring i BNP-förhållande (preliminär uppskattning) 1)
2,4
-0,8

1) skillnaden mellan det nya och det gamla BNP-förhållandet. I fråga om underskott betyder ett negativt tal att underskottet ökar i förhållande till BNP.
2) förändring av skuld i euro i förhållande till den gamla uppgiften om skuld

Inverkningarna gäller år 2011 och omfattar både inverkan av införandet av ENS 2010 och inverkan av andra tidsserieförändringar. Uppgifterna om den offentliga skulden kan avvika från dessa preliminära uppskattningar. De nya tidsserierna för den offentliga sektorns skuld publiceras den 30 september.

I samband med revideringen av ENS 2010 genomfördes förändringar i statistiken över betalningsbalansen. Standarderna för betalningsbalansen har reviderats tillsammans med systemen ENS 2010 och SNA 2008. Målet har varit att samordna både innehållet och begreppen i betalningsbalansstatistiken och nationalräkenskapssystemet. Framöver presenteras bland annat bytesbalansen på samma sätt i både betalningsbalansen och nationalräkenskaperna. Förändringarna i statistiken över betalningsbalansen presenteras på revideringen av betalningsbalansen.

2. Nya handböcker om nationalräkenskaperna

Nationalräkenskaperna i Europeiska unionen bygger på handboken ENS 2010, som är en del av Europaparlamentets och rådets förordning om ENS 2010
ENS 2010 -förordningen och handboken

ENS 2010 bygger på den världsomfattande rekommendationen SNA 2008 som fastställts av FN.
Handboken SNA 2008

I samband med ENS 2010-revideringen har också den institutionella sektorindelningen förnyats och handboken har uppdaterats.
Sektorindelningen 2012

3. Eurostats ESA 2010-webbsidor

Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat har öppnat webbsidor om revideringen, där det finns omfattande material om revideringen.
Eurostats ESA 2010-webbsidor

4. Statistikspecifik övergångstidtabell

Tabellen innehåller uppgifter om de preliminära första publiceringsdatumen och längden på tidsserierna för uppgifter enligt ENS 2010 i statistik som hör till nationalräkenskaperna.

Namnet på statistiken Tidsserie Publicerings-
datum
Kommentar
Nationalräkenskaper, årsvis 1975–2013 11.7.2014  
Nationalräkenskaper, kvartalsvis 1990 1:a kvartalet–
2014 1:a kvartalet
11.7.2014  
Sektorräkenskaper kvartalsvis 1999 1:a kvartalet–
2014 1:a kvartalet
11.7.2014  
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 1999 1:a kvartalet–
2014 1:a kvartalet
11.7.2014  
Skatter och avgifter av skattenatur 1975–2013 11.7.2014  
Konjunkturindikator för produktionen 1996 januari–
2014 maj
15.7.2014  
Finansräkenskaper, årsvis 1995–2013 15.9.2014 Ingen separat publicering av årsuppgifter sommaren 2014
Offentliga sektorns underskott och skuld 1975–2013 30.9.2014  
Finansräkenskaper, kvartalsvis 1997 4:e kvartalet–
2014 2:a kvartalet
30.9.2014  
Offentliga sektorns finansräkenskaper 2000 1:a kvartalet–
2014 2:a kvartalet
30.9.2014  
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 1998 1:a kvartalet–
2014 2:a kvartalet
30.9.2014  
Regionalräkenskaper 2000–2012 11.12.2014  
Input-output (tillgångs- och användningstabellerna) 2012 18.12.2014 2010 och 2011 års uppgifter publiceras år 2015
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 1990–2013 22.1.2015  
Lönsamhetsundersökningar   28.11.2014  
Regional input-output     information senare
Satelliträkenskaper för kultur     information senare
Turismräkenskaper     information senare
Historiska tidsserier (årsvis)     information senare

5. Nya publikationskoder och -titlar

Det finns ett sammandrag på finska av klassificeringsförändringarna i sektorindelningen, klassificeringen av ekonomiska aktiviteter och klassificeringen av tillgångar.

6. Press- och utbildningsmaterial

Presentationerna från den presskonferens om ENS210 som Statistikcentralen höll 11.7.2014 finns på SlideShare-tjänsten på våra sidor. Presentationsmaterialet från seminariet om förnyandet av nationalräkenskaperna och statistiken över betalningsbalansen som anordnades 20.5.2014 finns på finska på sidan Evenemang på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: national.accounts@stat.fi; Paula Koistinen-Jokiniemi 029 551 3362; Olli Savela 029 551 3316


Senast uppdaterad 27.8.2014