Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.6.2020

Joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 20,1 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019. Tehostettua tukea sai 65 200 eli 11,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 48 200 eli 8,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,4 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2019, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2019, % 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 66 ja tyttöjä 37 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 71 ja tyttöjä 29 prosenttia. Syksyllä 2019 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 564 100, joista poikia oli 51 ja tyttöjä 49 prosenttia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut ja esi- ja peruskouluopetustilaston tietokantataulu mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen tekstiosan loppuun sekä liitetaulukkoon 10.

Erityisryhmässä entistä harvempi oppilas

Erityistä tukea saaneista oppilaista 6,9 prosentilla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä syksyllä 2019. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2019 osuus oli 6,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2011. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä kokonaan opetuksensa saavien osuus oli pysynyt vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla, 27 prosentissa.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 23 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä vuonna 2019. Loput 44 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2011–2019, %

Opetuksen
toteutuspaikka
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 21,1 19,4 18,7 19,1 18,9 19,7 20,7 21,3 22,5
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 18,0 18,9 18,7 18,3 19,4 19,1 18,4 20,2 20,5
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 8,7 9,2 9,0 10,4 9,4 10,2 10,3 9,8 9,8
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 10,7 11,7 11,6 12,1 12,5 13,1 13,2 13,3 13,4
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 28,2 28,1 29,2 27,8 28,7 28,3 27,9 26,9 26,9
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 13,3 12,6 12,8 12,2 11,0 9,6 9,5 8,6 6,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erityisen tuen oppilaista 21,5 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden osuudet ovat pienentyneet viime vuosina; vuonna 2013 osuus oli 27,5 prosenttia, vuonna 2016 se oli 25,6 prosenttia ja vuonna 2018 22,8 prosenttia.

Yhä useammalla kaikissa aineissa yleinen oppimäärä

Peruskoulun perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 57 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä syksyllä 2019. Yleisen oppimäärän mukaisesti opiskelevien osuus on kasvanut vuosittain; vuonna 2011 osuus oli 44 prosenttia, vuonna 2015 se oli 49 prosenttia ja 55 prosenttia vuonna 2018.

Vuonna 2019 erityistä tukea saaneista oppilaista 11 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla kaksi tai kolme ja 16 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 4 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Tukimuodoissa eroja

Tehostettua tukea syksyllä 2019 saaneista oppilaista 73 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 54 prosentilla tukiopetusta ja 38 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 41 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 36 prosentilla tukiopetusta ja 59 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Peruskoululaisista 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2018–2019 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 124 700 oppilasta, joka oli 22 prosenttia syksyn 2018 peruskoululaisista. Osuus on 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä lukuvuotena.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2002/2003–2018/2019, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2002/2003–2018/2019, %

Syksyllä 2018 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 44 100 oppilaan tehostettuun tukeen ja 18 500 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2018–2019 saaneista 124 700 oppilaasta noin 62 100 eli 50 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Ainakin 30 prosentille peruskoululaisista jonkinlaista oppimisen tukea

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 29,8 prosenttia syksyn 2018 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2018–2019. Osuus on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena, ja 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin kaksi vuotta aiemmin.

Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2018–2019 yhteensä 167 242 oppilasta. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi yleistä tukea saatettiin antaa myös muilla tavoin, mutta nämä muut yleisen tuen tukimuodot eivät sisälly Tilastokeskuksen erityisopetustilastoon.

Kaikissa maakunnissa aiempaa suuremmalle osalle tukea

Vuonna 2019 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa maakunnissa. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodesta 2011, jolloin kolmiportainen tukijärjestelmä otettiin käyttöön. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Ahvenanmaalla ja pienin Kainuussa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 10–14 prosenttia.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli maakunnittain 4–13 prosentin välillä. Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 4 prosenttia.

Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 26 prosenttia peruskoululaisista. Pienin tuen saajien yhteenlaskettu osuus oli Pohjois-Pohjanmaalla, 16 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoita 23 500

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisen myötä vuodesta 2018 alkaen tiedot eivät enää ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietoihin aikasarjan katkeamisen vuoksi. Lisätietoja asiasta on Laatuselosteessa.

Vuonna 2018 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 23 500 sai erityisopetusta. Erityisopiskelijoiden osuus tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli 10,2 prosenttia.

Vuonna 2018 oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 172 300, joista 13 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 14 prosenttia ja naisopiskelijoista 12 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 55 prosenttia oli miehiä.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (84 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 14 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa kaksi prosenttia erityisopiskelijoista.

Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 83 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 05.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tie_001_fi.html