Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2012, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 0 3 155 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 880 0 52 880 0
Industri 712 175 50 222 41 8 305 615 617 542 2 378 17 13 674 743
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 12 5 6 3 3 601 34 7 157 10 839 1
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 8 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
7 3 0 1 0 5 313 0 4 2 12 0 5 342 5
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
166 24 0 201 19 2 963 1 468 369 190 1 4 402 20
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
21 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 28 22
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
344 13 0 6 16 6 9 45 109 16 0 564 88
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1 2 45 1 1 1 0 23 1 432 0 507 2
Metallframställning och
metallvarutillverkning
163 69 0 5 1 6 3 28 53 1 548 1 1 877 597
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
7 50 0 2 1 6 1 11 0 20 0 98 7
Övrig tillverkning 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 4 0 1 0 124 0 32 2 842 0 1 010 25
Byggverksamhet 1 78 1 5 14 238 3 5 0 15 682 0 16 027 150
Servicesektorn och hushåll 8 124 87 365 23 78 363 1 528 205 11 200 2 992 134
Totalt 726 381 138 593 78 11 900 981 2 182 749 71 793 217 89 738 1 052
- varav farligt avfall 306 0 0 0 0 15 0 0 56 561 114 1 052  
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2012, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tau_002_sv.html