Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2009

Ändamål Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Alla ändamåler 96 300 56,3
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi - och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 2 870 1,7
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 712 0,4
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 5 365 3,1
G0104 Grundforskning 1 017 0,6
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 11 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 16 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 2 703 1,6
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 615 1,5
G0202 Civilt försvar 75 0,0
G0203 Internationellt militärt bistånd 124 0,1
G0204 Försvar, forskning och utveckling 0 0,0
G0205 Övrigt försvar 37 0,0
G0301 Polisverksamhet 1 022 0,6
G0302 Brand - och räddningsverksamhet 560 0,3
G0303 Rättskipning 507 0,3
G0304 Kriminalvård 243 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 3 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 236 0,1
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 333 0,8
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 937 1,1
G0403 Bränsle och energi 44 0,0
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 198 0,1
G0405 Transporter 4 136 2,4
G0406 Kommunikationer 47 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 15 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 843 0,5
G0409 Övriga ekonomiska frågor 100 0,1
G0501 Avfallshantering 169 0,1
G0502 Hantering av avloppsvatten 0 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 132 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 70 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 53 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 184 0,1
G0601 Bostadsförsörjning 247 0,1
G0602 Samhällsutveckling 477 0,3
G0603 Vattenförsörjning 28 0,0
G0604 Gatubelysning 0 0,0
G0605 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling, forskning och utveckling 0 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 138 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1 260 0,7
G0702 Öppen sjukvård 5 972 3,5
G0703 Sluten sjukhusvård 5 859 3,4
G0704 Folkhälsovård 41 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 124 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 412 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 820 0,5
G0802 Kulturell verksamhet 975 0,6
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 5 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 287 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 3 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 209 1,3
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 5 214 3,0
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 0 0,0
G0904 Högskoleutbildning 3 178 1,9
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 400 0,2
G0906 Stödtjänster till utbildning 38 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 18 0,0
G0909 Övrig utbildning 300 0,2
G1001 Sjukdom och funktionshinder 9 472 5,5
G1002 Ålderdom 17 140 10,0
G1003 Efterlevande 1 427 0,8
G1004 Familj och barn 4 903 2,9
G1005 Arbetslöshet 4 892 2,9
G1006 Boende 482 0,3
G1007 Övrig social utsatthet 1 379 0,8
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 26 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 197 0,7

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2009, Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2009/jmete_2009_2011-01-28_tau_001_sv.html