Tabellbilaga 1. Konsoliderade totalutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2012

Ändamål Miljon euro I förhållande till BNP, %
G0 Ändamål, totalt 109 071 56,7
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 2 971 1,5
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 840 0,4
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 6 286 3,3
G0104 Grundforskning 1 149 0,6
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 9 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 20 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 3 005 1,6
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 942 1,5
G0202 Civilt försvar 43 0,0
G0203 Internationellt militärt bistånd 91 0,0
G0205 Övrigt försvar 32 0,0
G0301 Polisverksamhet 1 195 0,6
G0302 Brand- och räddningsverksamhet 607 0,3
G0303 Rättskipning 538 0,3
G0304 Kriminalvård 255 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 3 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 335 0,2
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 318 0,7
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 903 1,0
G0403 Bränsle och energi 97 0,1
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 238 0,1
G0405 Transporter 4 632 2,4
G0406 Kommunikationer 41 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 13 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 940 0,5
G0409 Övriga ekonomiska frågor 147 0,1
G0501 Avfallshantering 58 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 139 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 87 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 59 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 143 0,1
G0601 Bostadsförsörjning 160 0,1
G0602 Samhällsutveckling 518 0,3
G0603 Vattenförsörjning 25 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 168 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1 323 0,7
G0702 Öppen sjukvård 6 969 3,6
G0703 Sluten sjukhusvård 6 826 3,5
G0704 Folkhälsovård 73 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 121 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 431 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 952 0,5
G0802 Kulturell verksamhet 1 099 0,6
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 2 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 363 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 3 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 544 1,3
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 5 367 2,8
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 5 0,0
G0904 Högskoleutbildning 3 469 1,8
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 484 0,3
G0906 Stödtjänster till utbildning 48 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 7 0,0
G0908 Övrig utbildning 289 0,2
G1001 Sjukdom och funktionshinder 9 221 4,8
G1002 Ålderdom 22 570 11,7
G1003 Efterlevande 1 558 0,8
G1004 Familj och barn 6 597 3,4
G1005 Arbetslöshet 4 119 2,1
G1006 Boende 606 0,3
G1007 Övrig social utsatthet 1 594 0,8
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 30 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 394 0,7

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2012, Tabellbilaga 1. Konsoliderade totalutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2012/jmete_2012_2014-01-31_tau_001_sv.html