Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2017

Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under tredje kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,2 miljarder under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 1,5 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,5 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2017 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,7 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott har minskat trendmässigt fr.o.m. år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 13,0 miljarder euro och totalutgifterna till 14,2 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 1,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade de erhållna produktions- och importskatterna samt kapitalskatterna mest. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 1,2 procent. Underskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,6 miljarder euro. De låg på samma nivå som under motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen mest. Däremot minskade erhållna transfereringar och inkomstskatterna mest. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under tredje kvartalet till 11,7 miljarder euro. De ökade med 0,9 procent. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen och fast bruttoinvestering mest. Av utgifterna minskade arbetsgivares socialskyddsavgifter och de sociala förmånerna andra än in natura mest. lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade och uppgick till 0,1 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 7,1 miljarder euro och totalutgifterna till 6,7 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,8 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,4 miljarder euro, dvs. med 6,6 procent. Av inkomsten ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro från året innan och var 0,4 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,9 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 3,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Övriga socialskyddsfonders transfereringar från den offentliga sektorn ökade framför allt på grund av att uppgiften att bevilja grundläggande utkomststöd flyttades över från kommunerna till Fpa vid ingången av år 2017. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 1,1 procent. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,3 miljarder euro under andra kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 2,4 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter ökade med 1,8 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,1 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,2 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,3 procent och totala utgifter med 4,3 procent jämfört med föregående kvartal. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 1,8 procent från föregående kvartal, utgifterna minskade med 0,4 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 14.12.2017. Uppgifterna revideras nästa gång 16.3.2018.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:a kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/03/jtume_2017_03_2017-12-20_tie_001_sv.html